Otkrivamo tajne usješnih biznisa!

  -1.2 C
  Sarajevo

  KREDITNI KALKULATOR

  Kreditni kalkulator vam omogućava da brzo i jednostavno izračunate kolika bi vam bila mjesečna rata za određenu svotu kredita i rok otplate.

  Kreditni kalkulator

  kreditni kalkulator

  U današnje vrijeme ljudi nerijetko trebaju kredit za kupnju novih stvari. Bilo da se radi o stambenom kreditu, gotovinskom ili pak studentskom.

  U svakom dijelu života potrebna nam je pomoć od banke kako bi mogli kupiti ili učiniti neku stvar. Kredit nam omogućava da je odmah dobijemo i kroz naredne godine otplaćujemo.

  Šta je kreditni kalkulator

  Kreditni kalkulator je online alat pomoću kojeg možete brzo i jednostavno izračunati koliko bi iznosila mjesečna rata za kredit. Sastoji se od nekoliko polja, poput otkupne cijene, roka otplate, kapare, poreza i kamatne stope.

  Nakon što u kalkulator stavite sve potrebne parametre, on će izračunati mjesečnu ratu za željeni kredit. Nakon što ste sve odredili, upišite email i kliknite na POŠALJI REZULTATE te primite detaljne informacije o mogućnostima i informacijama kredita.

  Otkupna cijena

  Otkupna cijena označava iznos kredita i predstavlja količinu novaca koji posuđujete od banke. Prilikom korištenja kreditnog kalkulatora, upišite iznos kredita koji vam je potreban.

  Rok hipoteke (godina)

  Ovisno o iznosu kredita birate i iznos roka otplate. Za veće kredite on je dulji, dok je za manje kraće.

  Imajte na umu da što je dulji rok otplate, to ćete u konačnici više novaca vratiti banci zbog poreza i kamatne stope. Stambeni krediti se najčešće uzimaju na rok otplate oko 30 godina, dok gotovinski kredit ima kraći rok otplate.

  Kapara

  Ako kupujete nekretninu ili stan, vrlo vjerojatno morate dati kaparu. To je iznos koji dajete prodavatelju prije kupnje, kako biste osigurali da ne proda nekretninu dok podižete kredit.

  Isto tako vrijedi i s kreditom, gdje je ona određena sigurnost prilikom podizanja i umanjuje kreditnu mjesečnu ratu.

  Godišnji porezi i kamatna stopa

  Upišite postotak godišnjih poreza, kako biste znali koliko će oni iznositi za vrijeme otplate kredita. Kamatna stopa ovisi o banci, a veoma je važno da upišete pravilnu, kako bi konačni rezultati bili točni.

  Nakon što ste upisali sve stvari, na desnoj strani vidjet ćete mjesečnu ratu za određeni kredit. Upišite i email adresu te na mail primite detaljne informacije oko kredita.

  Budući da je kreditni kalkulator u eurima, kursna lista na našoj web stranici pomoći će vam da znate kolika je trenutna vrijednost eura. Pri računanju rata i kamata koristite naš kreditni kalkulator.

  Pojmovnik kredita i kreditni kalkulator

  content kreditni kalkulator

  Šta je kredit

  Kredit je određeni novčani iznos koji je banka ustupila na korištenje klijentu na određeno vrijeme pod određenim uvjetima i uz plaćanje naknade – kamate, kao cijene korištenja tih sredstava.

  Krediti prema svojoj namjeni mogu biti nenamjenski ili gotovinski i namjenski kao što su: potrošački, stambeni, investicioni ili krediti za obrtna sredstva.

  Poslovima kreditiranja pravnih i fizičkih lica mogu se baviti isključivo banke i druga pravna lica koja su dobila dozvolu za rad Agencije za bankarstvo Republike Srpske.

  Kamata predstavlja cijenu koju plaća dužnik (klijent) zajmodavcu (banka) za korištenje sredstava.

  Kada se kamata izrazi u procentima dobijamo kamatnu stopu, čija visina zavisi od vrste kredita, roka korištenja kredita, instrumenata osiguranja naplate potraživanja, uvjeta na tržištu, konkurencije, stope inflacije, kreditnog rejtinga zemlje i dr.

  Nominalna kamatna stopa

  Nominalna kamatna stopa – kamatna stopa koja predstavlja procenat koji određuje koliko se novčanih jedinica plaća po jedinici kredita i koristi se za obračun redovne kamate po datom kreditu. Može biti fiksna ili promjenljiva.

  Konformna kamatna stopa je stopa po kojoj se dobiva isti iznos kamate bez obzira da li se kamata obračunava jedanput na kraju perioda otplate ili više puta u toku same otplate kredita.

  Proporcionalna kamatna stopa je stopa po kojoj se dobiva različiti iznos kamate u zavisnosti od toga da li se kamata obračunava jedanput na kraju perioda otplate ili više puta u toku same otplate kredita.

  Naime, ako se kamata obračunava više puta u toku perioda otplate dobiva se veći iznos ukupne kamate, nego da je obračunata samo jednom na kraju perioda otplate kredita.

  kalkulator kredita

  Ako se proporcionalna kamatna stopa na godišnjem nivou svodi na mjesečnu kamatnu stopu, onda se ona može dobiti jednostavnim dijeljenjem godišnje kamatne stope brojem obračunskih perioda.

  Npr. ako je godišnja kamatna stopa 6%, mjesečna se dobiva kada 6% podijelimo brojem mjeseci 12 i dobijamo da mjesečna iznosi 0,5%.

  Računanje rata kredita

  Računanje rata i kamata je mnogo jednostavnije ako koristite naš besplatni kreditni kalkulator. Efektivna kamatna stopa (EKS) predstavlja stvarnu cijenu kredita i omogućava lakše sagledavanje i uspoređivanje uvjeta pod kojima različite banke nude iste kredite.

  Efektivna kamatna stopa, pored nominalne kamatne stope, uključuje naknade i provizije koje klijent plaća banci za odobravanje kredita. Ako je riječ o kreditima koji se odobravaju uz depozit, EKS obuhvata i prihod po osnovu kamate koju banka plaća na taj depozit.

  Međutim, treba imati u vidu da postoji jedan dio troškova koji se ne uključuju u EKS, kao što su: promjene deviznog kursa ako je kredit s valutnom klauzulom, troškovi procjene vrijednosti sredstava osiguranja kredita….

  Ovi troškovi ne uključuju se u obračun EKS s obzirom na to da nisu poznati na dan obračuna EKS, ali mogu nastati u toku realizacije ugovora o kreditu, ili ne predstavljaju prihod banke.

  Interkalarna kamata

  Interkalarna kamata je kamata koja se obračunava i naplaćuje samo od momenta kada vam se odobri kredit do momenta kada počnete da ga otplaćujete, odnosno do naplate prve rate.

  U zavisnosti od poslovne politike, banka može obračunatu interkalarnu kamatu da pripiše glavnici duga i naplati je preko anuiteta/rata ili odjednom – poslije isteka korištenja kredita.

  Ako banka obračunava interkalarnu kamatu, trebalo bi prije zaključenja ugovora provjeriti sa službenicima banke kada bi bilo najbolje da vam se isplati kredit da bi interkalarna kamata bila što manja.

  Zatezna kamata

  Zatezna kamata je kamata koja se obračunava i naplaćuje ako klijent nije izmirio obaveze o roku u skladu s odredbama zaključenog ugovora. Koristite kreditni kalkulator da izračunate sve troškove kredita.

  kreditni kalkulator
  Kreditni kalkulator je alat kojeg trebate koristiti kada razmišljate o kreditu

  EURIBOR i kreditni kalkulator

  EURIBOR ili europska međubankarska stopa (engl. „Euro Interbank Offered Rate”) predstavlja referentnu kamatnu stopu baziranu na prosječnoj kamatnoj stopi po kojoj banke jedna drugoj posuđuju novac na međubankarskom tržištu.

  Vrijednost EURIBOR -a određuje Europska bankarska federacija svakog dana.

  Anuitet (rata) kredita je redovna, najčešće mjesečna, isplata novčanog iznosa sastavljenog od dijela glavnice i dijela kamate obračunate po nominalnoj kamatnoj stopi, koju klijent mora da plati na ime postepene otplate kredita.

  Pored mjesečne, može biti i kvartalna, polugodišnja, godišnja, u zavisnosti od toga kako je ugovoreno.

  Anuitet, odnosno rata sastoji se iz dijela glavnice duga i dijela koji se odnosi na dospjelu kamatu. Anuitet kod kredita fizičkim licima uglavnom je isti u svim periodima otplate, izuzev za posljednji kada može biti različit.

  Postoji način obračuna kada se anuitet (rata) mijenja po periodima otplate jer se plaća uvijek isti dio glavnice, a kamata se obračunava na ostatak duga.

  Kamata se u oba načina otplate kredita obračunava na ostatak duga. Prilikom zaključivanja ugovora o kreditu banka treba da upozna klijenta o bitnim elementima kredita i to putem sačinjenog pregleda svih elemenata otplate kredita.

  Kalkulator kredita – Šta je greis period

  Greis period je period u kome je kredit stavljen na raspolaganje korisniku, ali nije još započeta otplata glavnice kredita.

  U ovom periodu obično se obračunava kamata na cjelokupan iznos kredita, te korisnik kredita plaća veću ukupnu kamatu nego što bi platio da ne koristi grejs period.

  Kredit s valutnom klauzulom je kredit izražen u KM i sadrži klauzulu kojom banka u slučaju promjene vrijednosti KM prema EUR-u u vrijeme otplate kredita, ima pravo preostali iznos glavnice kredita konvertirati u EUR po srednjem kursu Centralne banke.

  Time se korisnik kredita obavezuje da dalje otplate kredita izvršava po utvrđenom kursu Centralne banke KM u odnosu na EUR na dan dospijeća i plaćanja kredita.

  Kredit vezan za franak

  Kredit vezan za stranu valutu, najčešće za švicarski franak, je kredit izražen u određenoj stranoj valuti i sadrži klauzulu kojom se otplata kredita vezuje za kretanje kursa te valute.

  Za korisnike ova vrsta kredita sa sobom nosi i visoke rizike – rizik promjene kursa te valute, odnosno neizvjesnost za korisnika kredita u pogledu ukupne obaveze po osnovu uzetog kredita, a time i njegove mogućnosti otplate kredita u ugovorenom roku.

  Od ove vrste rizika možete da se zaštitite jedino ako su vaši redovni mjesečni neto prihodi, iz kojih otplaćujete kredit (npr. zarada), vezani za istu stranu valutu.

  Kredit za refinanciranje je kredit koji banka odobrava klijentu u svrhu izmirenja njegovih obaveza stvorenih po osnovu jednog ili više dobijenih kredita kod jedne ili više banaka.

  Uzimanjem kredita za refinanciranje klijent dobiva mogućnost da jednim novim kreditom izmiri jednu ili sve postojeće obaveze prema bankama bez obzira da li su one dospjele za plaćanje ili ne.

  kreditni kalkulator
  Kreditni kalkulator vam olakšava računanje rate 

  Ukoliko se razmišlja o uzimanju kredita za refinanciranje najprije treba provjeriti isplativost samog refinanciranja.

  Naime, bez obzira na to što novi kredit može ispuniti osnovni cilj – smanjiti visinu mjesečne rate, treba imati na umu da prilikom produženja roka otplate ukupni troškovi po osnovu kamate rastu.

  Također, treba voditi računa da gotovo sve banke naplaćuju proviziju za prijevremenu otplatu kredita, što povećava troškove za dobijanje novog kredita.

  Kreditna sposobnost

  Kreditna sposobnost je financijska sposobnost dužnika da vrati uzeti kredit, uvećan za odgovarajući iznos kamate, o roku dospijeća.

  Svaka banka pojedinačno ocjenjuje vašu kreditnu sposobnost na osnovu izvještaja Centralnog registra kredita o vašoj kreditnoj zaduženosti i urednosti u izmirivanju obaveza, kao i na osnovu ostale dokumentacije (vrsta hipoteke, mjesečni prihodi i dr.).

  Gotovinski kredit

  Nenamjenski/gotovinski kredit nema ugovorenu namjenu i korisnik samostalno odlučuje o upotrebi sredstava kredita. U ovu grupu kredita spadaju gotovinski krediti, dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu, kreditne kartice i slično.

  Kod odobrenja nenamjenskih kredita iznos kredita ne može biti veći od 50.000,00 KM, a maksimalan rok otplate je do 10 godina.

  Prijevremena otplata kredita je pravo korisnika kredita da, u potpunosti ili djelomično, vrati kredit prije ugovorenog roka.

  Korisnik je dužan da o namjeri prijevremene otplate pismenim putem unaprijed obavijesti banku ili drugog kreditora, na način kako je definirano ugovorom o kreditu.

  kreditni kalkulator
  Kalkulator kredita je korisan i besplatan alat

  Banka ne može zahtijevati naknadu za prijevremenu otplatu kredita

  1. ako naknada ili njen iznos nisu ugovoreni,

  2. ako se otplata vrši u toku perioda za koji je ugovorena promjenljiva nominalna kamatna stopa,

  3. ako je otplata bila učinjena na osnovu zaključenog ugovora o osiguranju čija je namjena osiguranje otplate,

  4. ako je iznos prijevremene otplate kredita u periodu od godinu dana manji od 10.000,00 KM (banke) ili 5.000,00 KM (MKO), i

  5. u slučaju izmirenja dozvoljenog prekoračenja po računu.

  Kamatna stopa i kreditni kalkulator kao izračun kredita

  LIBOR (engl. London Interbank Offered Rate) ili Londonska međubankarska stopa predstavlja prosječnu kamatnu stopu po kojoj izabrane banke.

  Sve to u okviru određenih panela (za euro, US dolar, švicarski franak, britansku funtu i japanski jen), međusobno posuđuju i pozajmljuju novac na londonskom monetarnom tržištu.

  Kamatna stopa LIBOR se određuje za svaki radni dan, i to za različite periode (od dnevne do godišnje).

  To znači da je svakog dana moguće provjeriti koja je zadnja vrijednost npr. tromjesečne ili šestomjesečne stope LIBOR. Financijske institucije širom svijeta koriste ovu stopu kao referentnu (bazičnu, polaznu) za izračunavanje cijena svojih usluga.

  Na primjer, kamatna stopa kod ugovora o kreditu se često određuje kao zbir, recimo, šestomjesečne stope LIBOR i određene marže (kamatna matna stopa = 6M Libor + 2,50 %).

  Zbog toga, porast ili smanjenje njene vrijednosti utiče na porast ili smanjenje kamatnih stopa za različite bankarske proizvode.

  Revolving kredit

  Revolving kredit predstavlja vrstu nenamjenskog kredita, bez unaprijed određenog roka otplate, i uz mogućnost korištenja dijela ili cijelog iznosa koji je banka stavila na raspolaganje korisniku. K

  orisnik ima obavezu povrata iskorištenog iznosa odmah ili u ratama koje ne mogu biti ispod ugovorenog minimuma.

  Samu dinamiku otplate u okviru ugovora određuje korisnik, a ukupna cijena revolving kredita će zavisiti od brzine (dinamike) povrata ukupnog iznosa.

  U svakom slučaju, ako razmišljate o dizanju kredita, kreditni kalkulator je obavezan alat. Sačuvajte naš besplatni kreditni kalkulator i podijelite ga s prijateljima.

  Kalkulator online je ujedno i stambeni kredit kalkulator

  KREDITNI KALKULATOR
  KREDITI KALKULATOR