back to top

Nova Banka – Od 1999. jedna od vodećih banaka u RS!

Nova banka AD Banja Luka posluje na tržištu BiH od 1999. godine i to kao jedna od prvih privatnih banaka u Bosni i Hercegovini.

Od tada pa do danas, Nova banka je izrasla u jednu od vodećih banaka u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

Banka nudi širok portfolio tradicionalnih bankarskih usluga (uključujući različite vrste kredita, dokumentarnih poslova, depozita i štednje, platnih transakcija i transfera novca,  mjenjačkih poslova i slična), ali takođe obavlja i veliki broj primarno nebankarskih aktivnosti kao što su brokerske operacije, kastodi poslovanje, factoring i forfeting.

Organizacionu strukturu čine:

Centrala Banke u Banjoj Luci, koja je smještena u modernom i savremenom objekatu, u vlasništvu Banke, u centru grada i  gdje su uspostavljenje core banking funkcije i 64 druge organizacione jednice, odnosno, 13 filijala, Filijala za poslovanje hartijama od vrijednosti „Broker Nova“, 14 ekspozitura, 20 izdvojenih šaltera i 16 agencija).

Veći broj organizacionih jedinica Banke lociran je u Republici Srpskoj, dok se nešto manji broj nalazi u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sve organizacione jedinice su kanali distribucije proizvoda Banke prema klijentima, koji su primarno retail i SME klijenti, a sekundarno veliki corporate klijenti.

Kao etabliran tržišni igrač, Banka je prepoznata kao veoma interesantan i poželjan poslodavac, te je sa 31. decembrom 2019. godine imala 718 zaposlena. Korporativna kultura Banke je rezultovala visokim stepenom lojalnosti i izuzetno motivisanim zaposlenima, koji rade u 67 organizacionih dijelova.

Popularno: POŽAR! Meštani u Strahu! Saznaj Više!

Nova banka ima dobar nivo likvidnosti, solventnosti i profitabilnosti, te kapitalnu adekvatnost iznad minimuma propisanog zakonom.

Od novembra 2002. godine Banka je listirana na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti (u daljem tekstu: Banjalučka berza), a od juna 2009. godine čini jednu od 6 akcija, jedinu iz finansijskog sektora, prema kojima se računa BH indeks koji se objavljuje na Vienna Stock Exchange.

Akcijama Banke se na dnevnom nivou trguje na Banjalučkoj berzi i u tom smislu one su veoma likvidne akcije. Nominalna vrijednost jedne akcije Banke iznosi 1,00 KM.

Nova Banka - Od 1999. Jedna Od Vodećih Banaka U Rs!
Nova Banka - Od 1999. jedna od vodećih banaka u RS!

Akcionarski kapital i vlasništvo

Akcionarski kapital Nove Banke iznosi 134.637.768,00 KM i formiran je kroz XXVIII emisija hartija od vrijednosti.

Nova banka ima veoma izraženu diverzifikaciju vlasništva. U prosjeku akcije Banke posjeduje oko 400 fizičkih i pravnih lica. Nakon poslednjih vlasničkih transformacija, Banka je gotovo u cjelosti u vlasništvu domaćih akcionara i time je dobila karaket domaće Banke.

Poslednjih nekoliko godina Banka je zabilježila izrazit rast u svim poljima i segmentima, što je rezultovalo visokim nivoom profitabilnosti u odnosu na banke koje posluju na tržištu Bosne i Hercegovine.

Banka je pokrenula veliki broj aktivnosti na diferenciranju i jačanju korporativnog identiteta, društveno odgovornog upravljanja i implementaciji standarda korporativnog upravljanja, što je zajednica u kojoj Banka posluje prepoznala i priznala kroz veoma značajne nagrade.

Nova banka – Vizija

Vizija Banke je kontinuirano biti pouzdana i najprofitabilnija banka srednje veličine u Bosni i Hercegovini.

Vizija Banke je da bude pouzdana i najprofitabilnija banka srednje veličine u bankarskom sektoru u Bosni i Hercegovini, prisutna u najvećim gradovima u zemlji i fokusirana na visokokvalitetne proizvode i usluge koje u potpunosti zadovoljavaju potrebe klijenata, primarno stanovništvo i SME.

Nova banka – Misija

Misija Banke je distribucija velikog broja standardnih proizvoda kroz centralizovan sistem koji je automatizovan do najveće moguće mjere.

Banka će biti poznata po standardnim i jednostavnim proizvodima, kvalitetu usluge koja se dobija za novac, brzini usluge, dostupnosti, transparentnosti u operacijama i jednostavnosti da se nađe i dođe do istih.

Nova Banka - Od 1999. Jedna Od Vodećih Banaka U Rs!
Nova Banka - Od 1999. jedna od vodećih banaka u RS!

Nagrade i priznanja

 • Specijalni „Zlatni BAM’’ za 2004. godinu kao Banka koja je prva izvezla bankarsko znanje i tehnologiju u inostranstvo.
   
 • Nagrada Privredne komore RS za 2005. i 2007. kao drugo po uspješnosti preduzeće iz sektora finansija.
   
 • Nagrada Privredne komore RS za 2006. i 2009. kao najuspješnije preduzeće iz sektora finansija u RS i u 2008. godini za najbolje preduzeće u kategoriji najveći indikatori rasta.
   
 • Specijalna nagrada Privredne komore RS za plasman najviše kreditnih sredstava privredi u 2012. i 2013. godini.
   
 • Direkcija Agencije za izbor najmenadžera BiH, Jugoistočne i Srednje Evropedodijelila je nagradu direktoru Banke, dr Milanu Radoviću, priznanje zanajmenadžera u bankarstvu i Novoj banci AD Banja Luka za najbanku u 2009, 2011, 2012, 2013. i 2014. godini, za povećanje prihoda i dobiti, nove pakete finansijskih proizvoda, veće kreditiranje privrede, dinamičan razvoj filijala i drugih organizacionih jedinica i stalno kadrovsko jačanje Banke. Direktor Banke je od strane iste Direkcije 2012. godine  i 2014. proglašen za menadžera decenije, a Nova banka za banku decenije.
   
 • Nova banka je u decembru 2009. godine uvrštena na zajednički indeks na Bečkoj berzi.
   
 • Dnevni list „Fokus’’direktoru Banke, dr Milanu Radoviću, je dodijelio priznanje za najmenadžera Republike Srpske za doprinos razvoju privrede Republike Srpske u 2010. i 2011. godini, ali i priznanje za najmenadžera u Republici Srpskoj u 2011. godini u kategoriji bankarstva. Ova nagrada je specifična po tome što je dodjeljuju čitaoci i tim više predstavlja značajno priznanje za rad dr Milana Radovića, ali i Novu banku čiji je lider.
   
 • Investiciono-razvojna banka Republike Srpske Novoj banci je dodijelila priznanje za izuzetan doprinos u realizaciji plasmana po kreditnim linijama Investiciono-razvojne banke Republike Srpske u 2010, 2011.  i 2012. godini.
   
 • Nova banka je dobila nagradu  „Dobro’’2010. i 2011. godine, za najbolju primjenu korporativnog upravljanja i društveno odgovornog poslovanja u Bosni i Hercegovini, od strane IFC, Agencije  „Mašta’’i Fondacije  „Mozaik’’.
   
 • Nova banka je dobila nagradu Banjalučke berze hartija od vrijednosti za najbolje rezultate u istraživanju o dostignutom nivou korporativnog upravljanja u 2009, 2010. i 2011. godini.
   
 • U 2013. godini Novoj banci je dodjeljena nagrada za jedinstveni doprinos razvoju ‘Eurogira’ i izvrsnost u kvalitetu procesiranja inostranih transakcija kroz pet godina poslovanja.
   
 • Već deset godina u kontinuitetu Deutsche bank dodjeljuje Novoj banci AD Banja Luka nagradu “STP Excellence award” za izuzetan kvalitet u obavljanju inostranog platnog prometa. Nagrada se odnosi na postignut stopostotni nivo efikasnosti i tačnosti u prenosu novca odredišnim bankama i klijentima u inostranstvu, uz smanjenje troškova prenosa. 
Nova Banka Banja Luka
Nova Banka - Od 1999. jedna od vodećih banaka u RS!

DRUGI UPRAVO ČITAJU