PDV kalkulator Online

PDV Kalkulator online je koristan alat kojeg morate imati da ubrzate svoj posao.

Da budete sigurni koliki je iznos poreza na dodatu vrijednost na robi/uslugama koje nudite ili kupujete koristite ovaj alat za izračun pdv.

Zakon o porezu na dodanu vrijednost u primjeni je u Bosni i Hercegovini od 01.01.2006. godine.

U najkraćem mogućem roku UIO BiH je izvršila vrlo uspješno uvođenje novog poreznog sistema, koji je zamijenio tada važeći porez na promet, što je od strane relevantnih međunarodnih institucija ocijenjeno kao jedan od ključnih koraka za uspostavljanje jedinstvenog ekonomskog prostora, smanjenje sive ekonomije, poticanje stranih ulaganja i smanjenje vanjskotrgovinskog deficita.

Projekcija Snažnijeg Oporavka Bih Pdv Kalkulator Pdv
Kalkulator za izračunavanje

Koliki je PDV u BiH

Zakon o porezu na dodanu vrijednost u BiH sa domaćim ekspertima radili su službenici CAFAO-a (Customs and Fiscal Assistance Office), koji su dolazili iz poreznih i carinskih uprava zemalja Evropske unije.

Zakon o porezu na dodanu vrijednost u BiH ima jedinstveni poreznu stopu u iznosu od 17 %, dok je 0 % PDV-a predviđena samo na izvoz, čime država stimulira izvozno orjentirana preduzeća.

Uvođenje poreza na dodanu vrijednost u Bosnu i Hercegevinu rezultiralo je i značajnim povećanjem prikupljenih prihoda po osnovu PDV-a.

Napomena: Ovo je primarno alat za područje Bosne i Hercegovine gdje je jedinstven PDV od 17%. Međutim može se za izračun u drugim državama.

Pdv Kalkulator
PDV kalkulator Online

Kalkulator za izračunavanje PDV u BiH

Zakon o porezu na dodanu vrijednost u primjeni je u Bosni i Hercegovini od 01.01.2006. godine.

U najkraćem mogućem roku UIO BiH je izvršila vrlo uspješno uvođenje novog poreznog sistema, koji je zamijenio tada važeći porez na promet, što je od strane relevantnih međunarodnih institucija ocijenjeno kao jedan od ključnih koraka za uspostavljanje jedinstvenog ekonomskog prostora, smanjenje sive ekonomije, poticanje stranih ulaganja i smanjenje vanjskotrgovinskog deficita.

Zakon o porezu na dodanu vrijednost u BiH sa domaćim ekspertima radili su službenici CAFAO-a (Customs and Fiscal Assistance Office), koji su dolazili iz poreznih i carinskih uprava zemalja Evropske unije.

Zakon o porezu na dodanu vrijednost u BiH ima jedinstveni poreznu stopu u iznosu od 17 %, dok je 0 % stopa predviđena samo na izvoz, čime država stimulira izvozno orjentirana preduzeća.

Uvođenje poreza na dodanu vrijednost u Bosnu i Hercegevinu rezultiralo je i značajnim povećanjem prikupljenih prihoda po osnovu PDV-a.

PDV kalkulator Srbija

Pdv Kalkulator Pdv
PDV kalkulator Online

Uprava za indirektno oporezivanje BiH

Usvajanjem Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja 29.12.2003. godine Parlament Bosne i Hercegovine stvorio je pravni osnov za uspostavljanje Uprave za indirektno oporezivanje, najveće institucije na državnom nivou.

Tokom 2004. godine izvršeno je spajanje bivših carinskih uprava entiteta i Distrikta Brčko.

Uporedo s procesom reorganizacije carinske službe, osnovan je Sektor za poreze, prvi put na državnom nivou, koji je imao zadatak razviti i provesti jedinstveni sistem poreza na dodatu vrijednost.

2004. godinu obilježilo je spajanje carinskih administracija i prijenos ovlasti a Uprava je kao jedinstvena cjelina stvarno počela funkcionirati na cijelom teritoriju BiH od 01.01.2005. godine.

Samo godinu i po kasnije UIO je počela s registracijom PDV obveznika što je predstavljalo završnu fazu priprema za uvođenje ovog poreza.

U najkraćem mogućem roku UIO je izvršila vrlo uspješno uvođenje novog poreznog sistema što je od strane relevantnih međunarodnih institucija ocijenjeno kao jedan od ključnih koraka za uspostavljanje jedinstvenog ekonomskog prostora, smanjenje sive ekonomije, poticanje stranih ulaganja i smanjenje vanjskotrgovinskog deficita.

Pdv Kalkulator
PDV kalkulator Online

Pravni osnov za izracun

Ključni zakoni na kojima se zasniva rad Uprave za indirektno oporezivanje su:

 • Zakon o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH
 • Zakon o Upravi za indirektno oporezivanje
 • Zakon o postupku indirektnog oporezivanja
 • Zakon o postupku prinudne naplate
 • Zakon o carinskoj politici BiH
 • Zakon o carinskim prekršajima
 • Zakon o carinskoj tarifi BiH
 • Zakon o porezu na dodatu vrijednost
 • Zakon o akcizama
 • Zakon o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda

Ciljevi uvodjenja ovog poreza

UIO je jedini organ u Bosni i Hercegovini odgovoran za provedbu zakonskih propisa i politike indirektnog oporezivanja te za naplatu i raspodjelu prihoda od indirektnih poreza.

U nadležnosti Uprave je prikupljane svih indirektnih poreza u BiH: poreza na dodatu vrijednost, carina, akciza i putarine.

Samo 18 mjeseci od formalnog uspostavljanja UIO je ušla u završnu fazu priprema za uvođenje poreza na dodatu vrijednost i počela s registracijom PDV obveznika.

Pdv Kalkulator
PDV kalkulator Online

Od predviđenih 20 hiljada PDV obveznika, koliko se očekivalo prema podacima entitetskih poreskih uprava, UIO trenutno brine za legalno poslovanje i efikasnu naplatu poreza za više od 55.000 PDV obveznika.

Od uspostavljanja Uprava bilježi konstantan rast prihoda. Naši prioriteti su ostvarenje zahtjevnih ciljeva koje pred nas postavlja proces približavanja Evropskoj uniji a to su:

 • ubrzanje protoka roba i ljudi uz istovremeno pojačanje kontrole,
 • podizanje nivoa bezbjednosti građana, te razvijanje saradnje s drugim domaćim i međunarodnim institucijama, s ciljem harmonizacije procedura i usklađivanja zakonodavstva prema zahtjevima EU,
 • bolja razmjena informacija s drugim institucijama i efikasna borba protiv ilegalne trgovine i bilo kojeg oblika carinskih ili poreskih prevara.

Poslovni savjeti i kalkulatori