back to top

NLB Razvojna Banka: Kako do sponzorstva i donacije?

NLB Razvojna Banka kao članica NLB Grupe, ima misiju da uz dobre rezultate Banke doprinese kvalitetu života društvene zajednice u kojoj posluje.

Politika korporativne društvene odgovornosti NLB Banke definiše osnovna područja održivog poslovanja NLB Banke a.d. Banja Luka.

NLB Grupa je odgovorna prema svojim klijentima, zaposlenima i društvenom okruženju, te želi postati njihov odgovoran i marljiv mentor.

NLB Banka posvećuje posebnu pažnju znanju i cjeloživotnom učenju. Ključni stubovi društveno odgovornog poslovanja NLB Banke su briga za svoje zaposlene i zaštita zakonitosti i integriteta, kao i promovisanje poduzetništva, povećavanje finansijske pismenosti i mentorstva, podrška profesionalnim i omladinskim sportovima, humanitarnim aktivnostima i zaštiti kulturne baštine.

Sponzorstva i donacije

Sponzorstvima i donacijama u NLB Banci podržavamo održive projekte šireg društva u okvirima koje propisuje Politika korporativne društvene odgovornosti NLB Grupe.

Sponzorstva i donacije sastavni su dio implementacije Politike korporativne društvene odgovornosti NLB Banke kojom NLB Banka u široj društvenoj zajednici predstavlja imidž Banke koja je usko povezana sa ciljanom javnošću.

NLB Banka ne odobrava sponzorstva i donacije za podršku političkim strankama, vjerskim zajednicama i organizacijama. NLB Banka podržava samo projekte koji su kompatibilni sa vrijednostima Banke i kroz koje Banka može izraziti svoj identitet.

U skladu sa poslovnim ciljevima Banke, definisani su sljedeći ključni stubovi Politike korporativne društvene odgovornosti, te sadržaji u okvirima kojih se potpisuju ugovori o sponzorstvu i donaciji:

– briga o zaposlenima NLB Banke,
– povećanje finansijske pismenosti i mentorstva među mladima,
– humanitarne aktivnosti,
– podrška sportskim klubovima i sportskim aktivnostima,
– promocija zdravog društva i sredine,
– podrška aktivnostima koje promovišu umjetnost, kulturu i nauku,
– održavanje zakonitosti i integriteta poslovanja NLB Banke.

Nlb Razvojna Banka
NLB Razvojna Banka: Kako do sponzorstva i donacije?

Ključni stubovi funkcionisanja Politike korporativne društvene odgovornosti

Sponzorstva i donacije jedna su od komponenti Politike korporativne društvene odgovornosti. Ključni stubovi implementacije Politike korporativne društvene odgovornosti definisani od strane NLB Banke na osnovu odobravanja sponzorstava i donacija su:

briga o svojim zaposlenima, povećanje finansijske pismenosti i mentorstva među mladima, podrška profesionalnim i omladinskim sportovima, humanitarnim aktivnostima, aktivnostima koje promovišu umjetnost, kulturu i nauku, promociju zdravog društva i životne sredine, te zaštita zakonitosti i integriteta.

Briga o zaposlenima

U smislu brige o svojim zaposlenima, NLB Banka nastoji osigurati visok kvalitet u području upravljanja ljudskim resursima i usklađenosti sa standardima organizacije koja se razvija kroz sticanje novih znanja.

U okviru brige o zaposlenima, NLB Razvojna Banka posvećuje veliku pažnju i osiguranju pozitivne klime među zaposlenima, etičnom poslovanju, jednakosti zaposlenih, sprečavanju bilo kakvih neprijateljstava i nasilja nad zaposlenima, te promovisanju slobode govora.

Osiguravanjem zadovoljstva zaposlenih poslom, garantujemo njihovo lično zadovoljstvo i time bolju efikasnost.

Nlb Razvojna Banka: Kako Do Sponzorstva I Donacije?
NLB Razvojna Banka: Kako do sponzorstva i donacije?

Zaštita zakonitosti i integriteta

Zaštita zakonitosti, usklađenosti poslovanja i integriteta ključna je za poslovanje NLB Banke. Svaki zaposleni NLB Banke odgovoran je za postupanje u skladu s Kodeksom ponašanja NLB Grupe.

NLB Razvojna Banka Banja Luka usvojila je Politiku o upravljanju sukobom interesa i sprečavanju korupcije u NLB Banci a.d. Banja Luka koja definiše pojmove korupcije, koruptivnih radnji i sukoba interesa, te propisuje pravila za zaposlene i potrebno ponašanje zaposlenih kada naiđu na korupciju ili sukob interesa.

PRIJAVU ZA DONACIJE I SPONZORSTVA PODNESITE OVDJE

Povećanje finansijske pismenosti i mentorstva među mladima

Promovišući finansijsku pismenost i mentorstvo, NLB Banka saopštava svojim klijentima važnost onih koji stoje uz nas u dobru i u zlu – u svemu što dolazi. Posvećeni mentori će nam pomoći u savladavanju izazova, razvijanju naših potencijala i postizanju odličnih rezultata.

Cilj je pružiti savjetovanje klijentima na način koji je njima razumljiv i saopštavati im to na transparentan način.

Nlb Razvojna Banka: Kako Do Sponzorstva I Donacije?
NLB Razvojna Banka: Kako do sponzorstva i donacije?

Humanitarne aktivnosti

Na području humanitarne aktivnosti, NLB Banka podržava sljedeća područja:

– zdravstvene ustanove,

– socijalne ustanove,

– obrazovanje djece i mladih,

– zaštitu kulturnog nasljeđa i promociju kulturnih događaja:

– izložbe,

– priredbe,

– festivali.

Podrška vrhunskim sportovima i sportovima za mlade

Sportovi koje podržava NLB Banka u okviru podrške vrhunskim sportovima i sportovima za mlade:

– košarka,

– fudbal,

– rukomet,

– odbojka,

– atletika,

– tenis,

– borilački sportovi.

PRIJAVU ZA DONACIJE I SPONZORSTVA PODNESITE OVDJE

Svijest o zaštiti životne sredine

NLB Banka nastoji smanjiti korištenje prirodnih resursa i kroz restrukturiranje, racionalizaciju poslovnih i prirodnih resursa, te mjere smanjenja troškova. Sponzorstva i donacije jedna su od komponenti Politike korporativne društvene odgovornosti.

Ključni stubovi implementacije Politike korporativne društvene odgovornosti definisani od strane NLB Banke na osnovu odobravanja sponzorstava i donacija su:

briga o svojim zaposlenima, povećanje finansijske pismenosti i mentorstva među mladima, podrška profesionalnim i omladinskim sportovima, humanitarnim aktivnostima, aktivnostima koje promovišu umjetnost, kulturu i nauku, promociju zdravog društva i životne sredine, te zaštita zakonitosti i integriteta.

Sponzorstva u NLB Banci posmatraju se kao partnerstva koja su korisna za sponzorisanu osobu/ organizaciju, sponzora i društvo u cjelini. U sponzorstvima i donacijama se fokusiramo na ključne ciljne stubove definisane kao ciljna područja na kojima Banka želi sprovesti svoju misiju na području društvene odgovornosti:

– pomoć i podrška sportskim udruženjima, vrhunskim sportistima i mladima u sportskim disciplinama, koji postižu vrhunske rezultate i gdje konkurentske banke nisu uključene kao sponzori.

U vrijeme potpisivanja ove Politike, NLB Banka je podržavala sljedeća sportska udruženja: fudbalske klubove, košarkaške klubove, teniske klubove i turnire, odbojku i rukomet, atletiku, te borilačke sportove.

U cilju optimizacije integriteta brenda u vezi sa sportskim sponzorstvima, podrška se osigurava vrhunskim i mladim sportistima prvenstveno iz istih sportskih udruženja koja su dobila podršku kao udruženja.

– zaštita kulturnog nasljeđa i podrška kulturnom razvoju sa visokim medijskim potencijalom i vidljivošću,

– mentorstvo i prenos znanja.

Nlb Razvojna Banka: Kako Do Sponzorstva I Donacije?
NLB Razvojna Banka: Kako do sponzorstva i donacije?

Šta su donacije

Donacija je doprinos koji darujemo primaocima u gotovini ili u naturi (u obliku proizvoda, roba ili usluga) u humanitarne, socijalne, dobrotvorne, naučne, obrazovne, zdravstvene, sportske, kulturne i ekološke svrhe.

Donacije su sredstva koja se daruju bez očekivanja bilo kakvih usluga zauzvrat.

Donacije su prvenstveno namijenjene humanitarnim organizacijama sa naglaskom na projekte usmjerene na poboljšanje životnih uslova i spašavanje života, dobrotvorne organizacije koje pomažu ugroženim i zapostavljenim društvenim grupama, organizacijama koje promovišu i brinu o boljoj zdravstvenoj zaštiti i projektima očuvanja prirode.

Sa svojim donacijama NLB Banka želi pružiti pomoć najranjivijim grupama u okviru svojih mogućnosti i u skladu sa društveno odgovornim ponašanjem NLB Banke na sljedećim područjima:

– mentorstvo i prenos znanja,

– projekti poboljšanja životnih uslova i zdravstvene zaštite,

– zaštita socijalno ugroženih grupa,

– zaštita kulturnog nasljeđa.

PRIJAVU ZA DONACIJE I SPONZORSTVA PODNESITE OVDJE

Nlb Razvojna Banka: Kako Do Sponzorstva I Donacije?
NLB Razvojna Banka

DRUGI UPRAVO ČITAJU