back to top

Kako se izračunava kalkulacija cijene robe

Kako se izračunava kalkulacija cijene robe i šta zapravo znači?!

Pojam izračun dolazi od latinske riječi calculation, što znači izračun proračuna, a predstavlja izračun cijene po jedinici proizvoda

Glavni cilj izračuna je opteretiti svaki proizvod ili uslugu onim iznosom koji je uslovio njenim stvaranjem. Pomoći ćemo vam da shvatite kako se izračunava kalkulacija cijene robe u nastavku.

Kako izračunati kalkulaciju cijene 

Cijene koje se javljaju u prometu robe su:

  1. Fakturna (nabavna) cijena je cijena po kojoj je roba kupljena od dobavljača i naznačena na računu dobavljača
  2. Nabavna cijena je fakturna cijena uvećana za zavisne troškove nabavke robe. Ovi zavisni troškovi nabavke uključuju troškove prijevoza, utovara, istovara, osiguranja, carine itd.
  3. Prodajna cijena je nabavna cijena uvećana za razliku u cijeni. 

Oblici razlike u cijeni su marža, rabat i slobodno oblikovana razlika u cijeni. 

Marža je dobijena kao količnik nabavne cijene proizvoda i % marže i razlike između broja 100 i % marže. Popust se dobiva kao količnik proizvoda prodajne cijene i% popusta i broja 100.

  1. Prodajna cijena s PDV-om je prodajna cijena povećana za iznos PDV, odnosno poreza na dodanu vrjiednost koji uzima država.

Na osnovu svega ovoga, dolazimo do sheme izračuna cijene trgovačke robe koja izgleda ovako:

1. fakturna cijena

2. zavisni troškovi nabavke

_______________________

I nabavna vrijednost (1 + 2)

3. razlika u cijeni

_______________________

II prodajna cijena I (I + 3)

4. PDV

_______________________

III prodajna cijena II (II + 4)

DRUGI UPRAVO ČITAJU