REC d.o.o. organizuje jednodnevni specijalistički seminar

REC d.o.o. organizuje jednodnevni specijalistički seminar

REC d.o.o. organizuje jednodnevni specijalistički seminar na teme: “RADNI ODNOSI U ORGANIMA UPRAVE I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZAŠTITA PRAVA RADNIKA I INSPEKCIJSKI NADZOR, GODIŠNJI ODMOR, OPOREZIVANJE PLATA I NAKNADA PLATA”

Banja Luka, 29.06.2018., Hotel „Bosna”

Početak seminara u 09:30 h

Radni odnosi su primarno uređeni Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16), ali prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa se uređuju i drugim zakonskim propisima čije je pravno dejstvo različito. Dakle, prava, obaveze i odgovornosti službenika u državnim organima vlasti i jednicama lokalne samouprave, kao i namještenika su uređeni posebnim propisima, te se Zakon o radu primjenjuje samo u onom dijelu koji nije posebno uređen posebnim propisima. Upravo takav pristup često stvara konfuziju u pogledu primjene propisa, iz čega proizilazi sve veći broj upravnih odnosno radnih sporova.

Druga tema ovog seminara je zaštita prava radnika, koja ima za cilj upoznati radnike i poslodavce s određenim pravima i obavezama koja proizilaze iz radnog odnosa, s obzirom na to da je veliki broj sudskih sporova upravo rezultat povrede tih prava. Dodatno, kroz metodologije inspekcijskog nadzora pojasnit će se šta se objektivno smatra neizvršenjem tih obaveza od strane poslodavca.

U nastavku seminara biće riječi o uvijek aktuelnoj temi godišnjih odmora. Naime, u praksi se i dalje pojavljuju pogrešna tumačenja i različite dileme u vezi sa ovim institutom, što u konačnici onemogućava pravilnu primjenu relevantnih zakonskih odredbi.

Četvrta tema je plata i naknade plate koja je vrlo rijetko tema seminara iz oblasti radno-pravnih odnosa, a od izuzetne je važnosti. Stoga je potrebno posvetiti značajnu pažnju definisanju i obračunu plate, naknada plate u različitim slučajevima, te ostalih (ne)oporezivih primanja. Dakle, pored pravnog osnova, neophodno je voditi računa i o poreznom tretmanu navedenih isplata radnicima, pripravnicima i volonterima, kao i o poreznom tretmanu isplata po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima i ugovora o djelu.

SADRŽAJ SEMINARA:

Radni odnosi u organima uprave i jedinicma lokalne samouprave

Pojam, prava i dužnosti službenika i namještenika
Sukob interesa/nespojivost
Popunjavanje upražnjenih radnih mjesta i zasnivanje radnog odnosa
Radna mjesta službenika u jedinicama lokalne samouprave
Trajanje radnog odnosa
Ocjenjivanje i napredovanje
Stručno osposobljavanje i usavršavanje

Pripravnici

Disciplinska i materijalna odgovornost
Prestanak potrebe za radom službenika
Razrješenje postavljenih državnih službenika
Prestanak radnog odnosa
Prava službenika pri promjeni u organizaciji organa uprave
Premještaj službenika zbog potrebe rada i preuzimanje iz organa druge jedinice lokalne
samouprave

Odlučivanje o pravima i dužnostima službenika

Prava namještenika
Zaštita prava
Sudska zaštita i obraćanje inspekciji
Zaštita prava radnika – inspekcijski nadzor kod poslodavca

Opšta i posebna zaštita mlađih radnika, žena i materinstva
Pravo porodilje na platu i naknadu (radnica iz FBiH, a radi u RS; radnica iz RS, a radi u
FBiH)

Pravo na zaposlenje na drugim poslovima

Invalidnost i raspoređivanje na drugo radno mjesto
Povreda na radu i zahtjev za novo radno mjesto
Otkaz zbog smanjene radne sposobnost
Otpremnina u slučaju otkaza ugovora o radu sa smanjenom radnom sposobnosti
Privremena spriječenost za rad
Zloupotreba kod privremene spriječenosti za rad i zaštita poslodavca
Kontrolu zloupotrebe bolovanja
Posebna zaštita invalida i bolesnih radnika
Pravo na plateno odsustvo (bolesti djeteta, vjerski praznici i tradicijske potrebe i dr.)
Godišnji odmor

Sticanje prava na godišnji odmor

Minimalno i maksimalno trajanje godišnjeg odmora
Kriteriji za utvrđivanje dužeg godišnjeg odmora od minimalnog
Godišnji odmor radnika sa nepunim radnim vremenom
Način korištenje godišnjeg odmora
Procedura korištenja godišnjeg odmora (plan godišnjeg odmora, dostavljanje rješenja)
Godišnji odmor radnika koji radi u dvije firme
Naknada za neiskorišteni godišnji odmor i elementi za utvrđivanje krivice poslodavca
Pravo na neiskorišteni godišnji odmor kod promjene poslodavca
Materijalna prava radnika kod godišnjeg odmora
Zaštita prava na godišnji odmor
Pravo korištenja godišnjeg odmora radnika koji stiče pravo na penziju
Korištenje godišnjeg odmora tokom otkaznog roka
Porodiljsko odsustvo i godišnji odmor
Vođenje evidencije tokom godišnjeg odmora
Oporezivanje plata i naknada plata

Plata

Najniža plata
Elementi plate (osnovna plata, dio plate za radni učinak, uvećanje plate)
Isplata i obračun plate
Isplata plate u materijalnim dobrima
Obračun plate direktorima (sa ili bez zasnivanja radnog odnosa)
Oporezivanje primanja nerezidenata (radnika i direktora)
Ispravke i naknadne u skladu sa vansudskim poravnanjima i presudama
Naknada plate za vrijeme korištenja godišnjeg odmora
Naknada plate za vrijeme privremeni spriječnosti za rad do i preko 30 dana
Naknada plate za vrijeme porodiljskog odsustva
Naknada plate za vrijeme platenog odsustva
Naknada za korištenje godišnjeg odmora (regres)
Naknada za neiskorišteni godišnji odmor
Otpremnina (za odlazak u penziju, u slučaju „tehnološkog viška”, kod sporazumnog prekida ugovora o radu)
Naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak s rada
Naknada troškova na službenom putu
Obračun dnevnice za vrijeme neradnih dana na službenom putovanju (u zemlji i inostranstvu
Naknade za stručno usavršavanje i obrazovanje
Ostala primanja zaposlenih (naknade troškova liječenja, naknade troškova sahrane, jubilarne nagrade, različite novčane pomoći, pokloni i dr.)
Prioritetne isplate plata radnicima prema Zakonu o porezu na dobit i Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama – pogodnosti u odnosu na dosadašnja rješenja

Više informacija dostupno OVDJE.

O autoru

Srodni članci