Planirano saniranje 56 prometnica

Planirano saniranje 56 prometnica

Ministarstvo prometa i veza HNK-a ove godine će u održa­vanje cestovne infrastrukture i druge projekte vezane za ce­stogradnju potrošiti nešto više od 10 miliona maraka.

Ukupna sredstva koja se izdvajaju za odr­žavanje i izgradnju cesta su ne­dovoljna te je nužno da Vlada Fe­deracije BiH razmotri i promijeni odluku o utvrđivanju kriterija i načinu raspodjele prihoda od indirektnih poreza koji se uplaćuju preko jedinstvenog računa izme­đu korisnika Federacije BiH jer je očito da se ovakvim izdvajanjem postojeća cestovna infrastruktu­ra ne može kvalitetno održavati, a ne može se ni unaprijediti i osu­vremeniti, što zahtijeva povećani savremeni promet.

Značajni projekti

Najznačajniji projekti koji se rea­liziraju u 2018. godini su: sanacija regionalne ceste R-418, dionica: skretanje za branu-Ripci, u du­žini L=830 m, sanacija reg. ceste R-425, dionica Tromeđa-granica ZHK, sanacija reg. c. R-425, dio­nica Žitomislići – Čitluk te spojne ceste, sanacija reg. ceste, di­onica Čapljina – Struge – Gabela, sanacija reg. ceste R-426 dionica Dračevo – Cerovica, sanacija regi­onalne ceste R-427, dionica Stolac – Brana, Izrada tehničke doku­mentacije na R-425, Žitomislići – Hamzići, sanacija ceste Sovićka vrata – potok Zec, R-419, sanacija ceste Konjic – Borci, R-435, sana­cija klizišta na R-436, Glavatičevo – Bjelimići, sanacija asfalta, Kostajnica – But. Polje, R-437, sanacija dijela ceste Potoci – Rujište – Ćesim, R-435a, i dr.

Procijenjeni iznosi sredstava unutar radova pojačanog održa­vanja cesta su varijabilni i mogu se mijenjati tokom sprovođenja ovog plana i programa s nereali­ziranih pozicija, a u okviru uku­pno planiranih sredstava za po­jačano održavanje cesta u 2018. godini, navodi se u izvještaju koji je usvojen na Vladi HNK-a. Ina­če, HNK je jedna od regija i državi u kojoj se broji najviše poginulih u prometnim nesrećama. Jedan od razloga prometnih nesreća sa smrtnim ishodom je i loše stanje na prometnicama.

Planiranim projektima stanje bi trebalo biti značajno unaprijeđeno. Poja­čano (investicijsko) održavanje regionalnih cesta podrazumije­va niz mjera i aktivnosti koje se obavljaju tijekom cijele godine, a imaju za cilj očuvanje i zaštitu trupa ceste i cestovnog pojasa, održavanje prohodnosti i tehnič­ke ispravnosti ceste, očuvanju i poboljšanju sigurnosti prometa na cesti i cestovnom pojasu, po­boljšanju kolnika ceste i cestov­nog pojasa, itd. Pretkvalifikacija izvođača na poslovima pojačanog održavanja, po određenim dioni­cama, odnosno utvrđenoj vrsti ra­dova s iznosima za pojedine pozi­cije radova odnosi se na period od četiri godine, a ovim planom obuhvaćena je 2018. godina – na­vodi se u programu.

Cijena radova

Naglašeno je kako cijene radova koje se daju u nalogu i koje se fakturiraju moraju odgovarati ci­jenama koje su ugovorene s oda­branim izvođačem za taj cestovni pravac. Ove radnje se smatraju tehničkom dokumentacijom. Osim ovih planova, na području HNK-a bi uskoro trebala biti otvo­rena gradilišta na Koridoru Vc, ali i nekim prometnicama koje su u nadležnosti Federacije BiH.

O autoru

Srodni članci