Banke u Federaciji zaradile rekordnih 240 miliona KM

Banke u Federaciji zaradile rekordnih 240 miliona KM

Prema konačnim nerevidiranim podacima, na nivou bankarskog sistema u Federaciji BiH ostvaren je pozitivan finansijski rezultat – dobit poslije poreza u iznosu od 240 miliona KM – što je za 39% ili 67 miliona KM više u odnosu na kraj 2016. godine, podaci su Agencije za bankarstvo FBiH, izvještava Indikator.ba.

Ostvareni rezultat predstavlja najbolji do sada nakon prethodne godine, kada je dobit bila 173 miliona KM, i 2015. godini, kada je iznosila 117 miliona KM. Pozitivan finansijski rezultat od 247 miliona KM ostvarilo je 13 banaka, dok je gubitak u poslovanju u iznosu od sedam miliona KM iskazan kod dvije banke – ASA banke i ProCredit banke.

Od ukupno ostvarene dobiti (247 miliona KM) 66% ili 162 miliona KM se odnosi na dvije najveće banke u sistemu – UniCredit i Raiffeisen, čiji je udio aktive u bankarskom sektoru 46,5%. Na kraju 2017. godine ukupna aktiva bankarskog sistema prvi put je prešla iznos od 20 milijardi KM, odnosno iznosila je 20,2 milijarde KM i povećana je za 9,9% ili 1,8 milijardi KM. Depoziti su ostvarili rast od 11,6% ili 1,6 milijardi KM, odnosno iznosili su 15,8 milijardi KM, dok je ukupni kapital, nakon rasta od 5,8% ili 157 miliona KM, iznosio 2,9 milijardi KM.

Kreditne obaveze su bile 836 miliona KM, dok su novčana sredstava, nakon umjerenog rasta od 11,3% ili 590 miliona KM, iznosila 5,8 milijardi KM.

Krediti, sa učešćem od 65,2% u strukturi ukupne aktive su zabilježili rast od 7,4% ili 909 miliona KM i na kraju godine su iznosili 13,2 milijarde KM. Krediti odobreni privatnim preduzećima ostvarili su stopu rasta od 9% ili od 539 miliona KM, tako da su na dan 31. 12. 2017. godine dostigli iznos od 6,3 milijarde KM. Krediti dati stanovništvu u istom periodu zabilježili su stopu rasta od 6% ili od 387 miliona KM.

Kada je riječ o kreditiranju privrede fokus je na dva sektora s najvećim učešćem u ukupnim kreditima, a to su trgovina (19,6%) i proizvodnja (15,1%) Kreditiranje sektora trgovine u 2017. godini je povećano za 8% ili 190 miliona KM, odnosno na nivo od 2,6 milijardi KM.

Učešće nekvalitetnih kredita je sa 11,7%, koliko je iznosilo na kraju 2016. godine, smanjeno na 9,7% na dan 31. 12. 2017. godine.

U 2017. godini ukupni kapital bankarskog sistema je povećan za 8% ili 180 miliona KM u odnosu na kraj 2016. godine. Svih 15 banaka u Federaciji BiH na dan 31. 12. 2017. godine imalo je koeficijent adekvatnosti kapitala veći od zakonom propisanog minimuma od 12%. Dvije banke imaju manju stopu adekvatnosti kapitala od 14 posto.

U bankama u Federaciji BiH na dan 31. 12. 2017. godine broj zaposlenih je iznosio 6.655 i povećan je za 0,6% ili 40 radnika u odnosu na kraj 2016. godine.

Finansijski rezultat banaka u FBiH (u 000 KM)

1. ADDIKO BANK d.d. – SARAJEVO 5.249
2.ASA BANKA d.d. – SARAJEVO -3.178
3. BBI d.d. – SARAJEVO 8.615
4. INTESA SANPAOLO BANKA d.d.BiH 24.910
5. KIB d.d. V.KLADUŠA 1.419
6. NLB BANKA d.d. – SARAJEVO 15.186
7. PBS d.d. – SARAJEVO 352
8. PROCREDIT BANK d.d. – SARAJEVO -4.110
9. RAIFFEISEN BANK d.d. BiH – SARAJEVO 72.620
10. SBERBANK BH d.d. – SARAJEVO 5.770
11. SPARKASSE BANK d.d. BiH 19.842
12. UNICREDIT BANK d.d. – MOSTAR 89.531
13. UNION BANKA d.d. – SARAJEVO 1.003
14. VAKUFSKA BANKA d.d. – SARAJEVO 144
15. ZIRAATBANK BH d.d.- SARAJEVO 2.620

O autoru

Srodni članci