back to top

KPKTZ uputila poziv firmama iz oblasti ugostiteljstva

Dostava ponuda do 8. maja

Na osnovu člana 33. Statuta Kantonalne privredne komore Tuzla i Annexa 2 Ugovora o realizaciji lokalne subvencije P1078-02 sa Sequa gGmbH o realizaciji projekta „Unapređenje okvira za integraciju dualno organizovanog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu“, predsjednik Komore raspisuje zahtjev za dostavljanje ponuda

PREDMET: Zahtjev za dostavu ponude za uslugu pripreme i isporuke hrane i pića za vrijeme trajanja Projekta

Predmet nabavke je nabavka usluge dostavljanja pripremljene hrane (ketering/švedski stol) i usluge posluživanja hrane u objektu ponuđača tokom odvijanja do 18 sastanaka, radnih skupova i radionica za vrijeme trajanja i implementacije Projekta, prema specifikaciji koja je sastavni dio ovog Zahtjeva.

Način izvršenja: Ugovor će se realizirati sukcesivno putem narudžbenica, koje će Kantonalna privredna komora Tuzla izabranom ponuđaču dostaviti najkasnije 2 dana prije početka događaja.

Mjesto izvršenja:
Mjesto izvršenja ugovora su sljedeće lokacije:
• prostorije Kantonalne privredne komote Tuzla, Trg slobode bb;
• prostorije objekta izabranog ponuđača.

Rok isporuke usluga – kontinuirano u periodu trajanja ugovora, prema potrebama i pojedinačnim narudžbama Kantonalne privredne komore Tuzla, a najduže do 28.2.2025. godine.

Količina predmeta poziva
Procjenjena količina i specifikacija su navedene u priloženom dokumentu. Obzirom na prirodu usluge i mogućnosti odstupanja količine u ovisnosti o potvrđenom broju učesnika i dinamici održavanja sastanaka, KPKT zadržava pravo prilagodbe količine, u okviru ugovorene cijene sa izabranim ponuđačem, u smislu njihovog povećanja ili smanjenja u skladu sa izmjenama uzrokovanim objektivnim okolnostima.

Plaćanje usluga će se vršiti nakon svake izvršene usluge, prema uredno ispostavljenoj fakturi izabranog ponuđača, u roku od 15 dana od prijema iste.

Specifikacija usluge i trajanje ugovora
Detaljna specifikacija usluge pripreme i isporuke hrane i pića za vrijeme trajanja Projekta, koji izabrani ponuđač treba isporučiti u periodu od dana potpisivanja ugovora pa najduže do 28.2.2025. godine, data je u zasebnom dokumentu pod nazivom “Tehnička i količinska specifikacija usluge pripreme i isporuke hrane i pića”, koji je sastavni dio ovog Zahtjeva za dostavu ponude.

Ponuđači dokument “Tehnička i količinska specifikacija usluge pripreme i isporuke hrane i pića” trebaju koristiti kao obrazac za dostavu svoje ponude.

Kantonalna privredna komora Tuzla će isporuke u okviru ove nabavke koristiti isključivo za potrebe implementacije projekta „Unapređenje okvira za integraciju dualno organizovanog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu“.

Ponuda treba sadržavati pojedinačnu vrijednost svake usluge (uključujući PDV) navedene pod “Opis usluge” u dokumentu „Tehnička i količinska specifikacija usluge pripreme i isporuke hrane i pića”.

U cijenu se također uračunava:
• priprema hrane, dovoz, serviranje švedskog stola/finger fooda, te odvoz


II. KVALIFIKACIJE PONUĐAČA

Kako bi ponuda bila prihvatljiva, ista mora sadržavati dokaze o potrebnim kvalifikacijama ponuđača:
• Dokaz o registraciji za obavljanje ugostiteljske djelatnosti;
• Izjava o materijalnim i kadrovskim mogućnostima ispunjenja zahtjeva (pripreme, dostave i posluživanja)


III. KRITERIJ ZA IZBOR PONUDE:

• Kriterij za izbor/dodjelu ugovora je ekonomski najpovoljnija ponuda, koja ispunjava zahtjeve navedene u dokumentu „Tehnička i količinska specifikacija usluge pripreme i isporuke hrane i pića“ i koja sadržava dokaze o ispunjavanju potrebnih kvalifikacija ponuđača, navedenih u tački II ovog Zahtjeva.
Imenovana Komisija za nabavke u projektu, ocjenjuje svaki od II KVALIFIKACIJE PONUĐAČA sa bodovima od 5 do 0, (od najbolje do najslabije rangiranog ponuđača), dok 0 bodova se može dodijeliti samo ponuđaču koji uopšte nije dostavio konkretan dokaz o ispunjavanju kvalifikacije/a u svojoj ponudi.
Komisija za nabavke u projektu, kreira tabelu koja će sadržavati ocjene za svakog ponuđača prema svakom od II KVALIFIKACIJE PONUĐAČA, sa ukupnim ocjenama.
Komisija za nabavke u projektu kreira tabelarno i sumu bodova koje su ponuđači pojedinačno ostvarili, a zatim uz Zapisnik daje preporuku predsjedniku Komore da donese odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Ponuđači će po okončanju postupka nabavke, putem e-maila, biti informisani o ishodu predmetne nabavke, tako što će im biti dostavljena Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, te će na istu imati pravo žalbe u roku od 7 dana.

Sa izabranim ponuđačem će se zaključiti ugovor na period od dana zaključivanja ugovora do 28.2.2025.godine, a nabavka usluga će se vršiti sukcesivno, u skladu sa potrebama Kantonalne privredne komore Tuzla.

IV. ROK ZA DOSTAVU PONUDE:
Ponude dostaviti putem maila komora@kpktz.ba ili lično u zgradu Kantonalne privredne komore Tuzla, Trg slobode bb, najkasnije do 8.5.2024.godine (srijeda) do 15,oo sati. Nepotpune i neblagovremene ponude se neće uzimati u razmatranje.

 Obrazac za dostavu ponude

DRUGI UPRAVO ČITAJU