back to top

Kantonalna privredna komora Tuzla objavila javni poziv za dostavljanje prijava (NO i UO)

Objavljen je javni poziv za usavršavanje kandidata za članove nadzornih odbora i članove uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala.

Kantonalna privredna komora Tuzla u saradnji sa Privrednom/Gospodarskom komorom FBiH, a na osnovu Uredbi Vlade FBiH o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala (“Službene novine F BiH”, br. 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13, 80/13, 48/15, 60/16, 88/17 i 19/22) te Programa usavršavanja (”Službene novine F BiH”, br. 40/10 ) objavljuje

Poziv za dostavljanje prijava za usavršavanje kandidata za članove nadzornih odbora i članove uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala

Planirano je da se usavršavanje organizuje u Tuzli, u novembru 2023. godine (ili po prikupljanju dovoljnog broja kandidata).

Svi zainteresovani kandidati prijavu mogu izvršiti slanjem dokumentacije:

  1. Prijavni obrazac (u prilogu)
  2. Ovjerena kopija diplome
  3. Uvjerenje o radnom stažu

Cijena usavršavanja je 880,00 KM , plaćanje se vrši prema upustvu Privredne/Gospodarske komore FBiH nakon formiranja grupe i određivanja datuma početka usavršavanja.

Prijave se dostavljaju lično ili putem pošte na adresu:

Kantonalna privredna komora Tuzla
Trg slobode bb
75 000 Tuzla
n/r Edina Kurtić

ili

Privredna/Gospodarska komora FBiH
Branislava Đurđeva 10
71 000 Sarajevo
n/r Aida Handžić

Kontakt osoba za dodatne informacije : mr.sc. Edina Kurtić dipl.ecc. tel 035/369-551 ili e-mail: edina@kpktz.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU