Seminar: Aktuelna pitanja i problemi pri postupku javnih nabavki

Seminar: Aktuelna pitanja i problemi pri postupku javnih nabavki

Seminar će se održati 31. maja 2018. godine u hotelu “KARDIAL” u Banji Vrućici kod Teslića. Ovaj seminar će se baviti najvažnijim aspektima i pitanjima javnih nabavki.

Seminar je namijenjen rukovodiocima, sekretarima organizacija, predsjednicima i članovima komisija za javne nabavke i službenicima za javne nabavke.

Seminar je VEOMA KORISTAN I PONUĐAČIMA u javnom i privatnom sektoru kako bi mogli razumjeti kompletan postupak kvalitetne pripreme svojih ponude i kako bi znali kako komisije za javne nabavke analiziraju njihove ponude i upoznaju se sa problemima koji se mogu javiti.

VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU I PROGRAM SEMINARA MOŽETE NAĆI NA OVOM LINKU.

Predavači će u okviru tema obraditi:

NA ŠTA TREBA OBRATITI POSEBNU PAŽNJU KOD PRIPREME TENDERSKE DOKUMENTACIJE ?
– Na koji način definisati uslove, zahtjevati potrebne dokaze i druge odredbe u TD?
– Smjernice za pravilnu izradu tehničkih specifikacija?
– Kako odabrati ispravno kriterije za selekciju i dodjelu ugovora?
– Da li je naša dužnost da vodimo računa o razlučitim rokovima plaćanja u RS, FBiH i BD?
– Šta ne bi trabalo da zaboravimo – koje priloge bi trebali tražiti uz tendersku dokumentaciju (izjave, obrasce i dr.)?
– Na koji način trebate odgovarati ponuđačima na postavljena pitanja vezanih za tendersku dokumentaciju?
– Zašto je važno definisati rokove isporuke tj. izvršenja ugovora?
– Kako da definišemo uslove vezane za dostavljanje garancija za ozbiljnost ponude i za dobro izvršenje posla?
– Da li svi članovi grupe ponuđača moraju preuzeti TD sa portala nabavki?
– Pitanja i odgovori.

POSTUPAK, NABAVKA VOZILA I OPREME

– Izbor postupka za nabavku vozila i opreme,
– Pravilno definisanje tehničkih specifikacija,
– Podjela predmeta nabavke na LOT-ove,
– Ispravan način definisanje kvalifikacionih uslova ponuđača,
– Šta je lizing i vrste lizinga,
– Izrada tenderske dokumentacije za nabavku vozila i opreme putem lizinga,
– Kako se u računovodstvu tretiraju vozila i opreme koja su nabavljena putem lizinga.
– Pitanja i odgovori

KAKO DA PRIPREMITE KVALITETNU PONUDU?

– Vršenje pretrage obavješenja na portalu JN
– Dokumentirati učešće kod preuzimanja tenderske dokumentacije
– Osnovni elementi ponuda (osnovni elementi, izjave, obrasci, garancije i dr.).
– Način priprema i predaje garancija i dokaza za ličnu, finansijsku i profesionalnu sposobnost?
– Da li ponuda može biti odbačena zbog nekorištenja originalnih obrazaca iz tenderske dokumentacije, forme garancija za ozbiljnost ponude, poveza itd.?
– Zaašto se traži čvrsti uvez ponude?
– Kako se određuje najpovoljnije ponuđača i najčešća nedoumice kod njegovog izbora?
– Da li ponuđači moraju striktno poštovati rokove za dostavljanje dokumenata kojima dokazuje date izjave u tenderskoj dokumentaciji? Šta da radimo ako se rokovi ne ispoštuju: Da li izabrati drugog ponuđača ili poništiti postupak?
– Kako i kome se dozvoljava uvid u ponude na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama?
– Da li isti ponuđač ima pravo više puta tražiti uvid?
– U kojim slučajevima se može poništiti izbor najpovoljnijeg ponuđača?
– Da li je obavezno numerisanje numerisanje i parafiranje ponude i na koji način se to radi?
– Kako se dostavljaju ponude koje imaju više lotova?
– Da li je za svaki lot potrebno dostavljati kompletnu dokumentaciju?
– Koje izjave ovjerava nadležni organ, a koje može ovjeriti ponuđač svojim pečatom?
– Pitanja i odgovori

PROBLEM NEPRIRODNO NISKE CIJENE

– Pravni okvir,
– Prednosti i nedostaci raznih kriterija za dodjelu ugovora
– Kad možemo smatrati da je cijena neprirodno niska?
– Zahtjev za pojašnjenje neprirodno niske cijene,
– Pojašnjenje neprirodno niske cijene od strane ponuđača,
– Kad možemo i trebamo odbiti ponude zbog neprirodno niske cijene,
– Kako umanjiti rizike od dostavljanja ponude sa nepriodno niskom cijenom,
– Neprirodno niska cijena kod E-aukcije
– Pitanja i odgovori

NAJČEŠĆE NEJASNOĆE KOD E-AUKCIJE

– Postupak E-aukcije u slučaju kriterija “najniža cijena” i “ekonomski najpovoljnija ponuda”;
– Provođenje E-aukcije u postupcima u kojima imamo više lotova
– Izmjena i otkazivanje e-Aukcije;
– Kreiranje izvještaja o toku i završetku E-aukcije;
– Šta je to validacija u E-aukciji;
– Pitanja i odgovori

NOVI PRAVILNIK O OBUCI SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

– U čijoj je nadležnost organizacija i održavanje obuke
– Potrebni uslovi za pristupanje obuci
– Ko bi trebao da prisustvuje obuci za službenika za JN?
– Sadržaj programa obuke
– Sprovođenje obuke
– Način polaganja ispita
– Ostali programi obuke
– Pitanja i odgovori

Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na telefone 066/240-000 i 066/299-999.

O autoru

Srodni članci