Freelanceri obavezni platiti porez na dohodak

Freelanceri obavezni platiti porez na dohodak

U Republici Srpskoj je u posljednje vrijeme primjetan trend povećanja broja fizičkih lica koja ostvaruju prihode iz inostranstva, prevashodno na način da u RS-u obavljaju određene IT usluge, odnosno da vrše takozvani udaljeni rad za poslodavca u inostranstvu.

Iz tog razloga, Poreska uprava Republike Srpske obavještava fizička lica koja po bilo kojem osnovu ostvare prihod iz inostranstva, uključujući i prihode od IT usluga ostvaren udaljenim radom (freelancer), a na koji nije plaćen porez po odbitku, da su dužna da taj prihod prijave i plate porez na dohodak.

Naime, plaćanje poreza na taj dohodak vrši se u roku od sedam dana od dana naplate prihoda, a prijavljivanje se vrši mjesečno i godišnje podnošenjem odgovarajuće poreske prijave.

Pojašnjenja radi, mjesečno prijavljivanje se vrši do 10. u mjesecu za naplaćeni prihod u prethodnom mjesecu, putem prijave Obrazac 1002 – Mjesečna prijava poreza po odbitku, na dodatnom listu DL3 – Ostali dohodak, isključivo elektronski sa elektronskim potpisom.

S druge strane, godišnje prijavljivanje se vrši do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, putem prijave Obrazac 1004 – Godišnja prijava za porez na dohodak, sa prilogom na obrascu 1005, a podnosi se u dva primjerka, nadležnoj područnoj jedinici Poreske uprave prema mjestu prebivališta fizičkog lica.

Porez na dohodak se obračunava po poreskoj stopi od 10% na osnovicu koju čini naplaćeni prihod tog fizičkog lica.

Agencije/V.P.

O autoru

Srodni članci