Uvođenje BAS EN ISO 3834 i BAS EN 1090 standarda u bh. kompanije

Uvođenje BAS EN ISO 3834 i BAS EN 1090 standarda u bh. kompanije

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, uz finansijsku podršku USAID WHAM Projekta – Projekat razvoja radne snage i većeg pristupa tržištima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) implementira projekat pod nazivom „Uvođenje BAS EN ISO 3834 BAS EN 1090 standarda u bosanskohercegovačke kompanije”. Cilj projekta je povećanje izvozne sposobnosti bh. kompanija.

Projekat je namijenjen kompanijama metalske i elektro industrije BiH koje obavljaju tehnološki proces zavarivanja, te imaju veliku motivaciju i kapacitete za otpočinjanje ili širenje svog izvoza na postojećim ili ulaskom na nova tržišta. Zahtjevi kvaliteta pri zavarivanju topljenjem metalnih materijala ovih standarda garantuju poboljšani kvalitet zavarivanja, smanjenje defekata na samom proizvodu, što utječe na opću sigurnost i veću dodanu vrijednost za bh. kompanije i privredu u cjelini.

Kako bi bili prihvatljivi za učešće u ovom projektu, aplikanti moraju zadovoljiti sljedeće kriterije:

• Biti registrovani sa sjedištem u BiH,
• Biti kompanija iz privatnog sektora,
• Zadovoljiti definiciju malog i srednjeg preduzeća,
• Biti zainteresovani za širenje svog izvoza ulaskom na nova tržišta EU,
• Imati stabilne i dovoljne izvore finansiranja kako bi se obezbijedila implementacija aktivnosti projekta,
• Učestvovati 50% u sufinansiranju troškova certifikacije,
• Obezbijediti slobodno vrijeme za neometanu edukaciju IW inžinjera i/ili IW tehnologa,
• Prednost prilikom odabira kompanija imaju članice Vanjskotrgovinske komore BiH u skladu sa članom 22. i 23. Zakona o Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 30/01 i 72/13).

Kompanije koje žele izvršiti recertifikaciju se, također,  mogu prijaviti na učešće u ovom projektu, s tim da kompanije koje certifikaciju vrše prvi put imaju prednost u procesu odobrenja.

Projektne aktivnosti obuhvataju: pripremu kompanije od eksperta, edukaciju IIW inžinjera i IIW tehnologa, te certifikaciju same firme po jednom i/ili oba standarda. U zavisnosti od broja prijavljenih kompanija finasijsko učešće će, u dogovoru sa svakom kompanijom koja bude zadovoljila uslove, biti naknadno definisano, a u skladu sa raspoloživim budžetom i potrebama kompanije za učestvovanjem u jednoj ili svim projektnim aktivnostima.

Molimo Vas da popunjenu aplikaciju dostavite najkasnije do petka 25. 05. 2018. godine na adresu Vanjskotrgovinska komora BiH, Branislava Đurđeva 10, 71 000 Sarajevo ili putem faksa na broj: 033/214-292 ili e-maila: adela.terek@komorabih.ba.

Uz aplikaciju potrebno je dostaviti:
– Bilans stanja i uspjeha za 2015, 2016. i 2017. godinu (oficijelni izvještaji)
– Rješenje o registraciji kompanije
– Strateški i marketing plan (ukoliko kompanija posjeduje isti)

Za dodatne informacije – kontakt osoba: Adela Vukotić-Terek (033/566-182)

Poziv
Aplikacioni formular

Komorabih.ba/A.Š.

O autoru

Srodni članci