Seminar u Sarajevu: Inspekcijski nadzor i aktuelnosti u primjeni propisa

Seminar u Sarajevu: Inspekcijski nadzor i aktuelnosti u primjeni propisa

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar na temu inspekcijskog nadzora i aktuelnosti u primjeni propisa iz oblasti direktnih poreza, indirektnih poreza i radnih odnosa na kojem posebnu pažnju žele posvetiti praktičnoj primjeni ovih propisa sa aspekta aktuelnih pitanja i dilema sa kojima se obveznici susreću u postupku samog inspekcijskog nadzora, posebno zbog razlika koje se pojavljuju u njihovom svakodnevnom tumačenju.

PROGRAM SEMINARA:

DIREKTNI POREZI

 • Postupak inspekcijskog nadzora – ovlaštenja inspektora, ciljevi i vrste kontrole, predmet nadzora
  Aktuelna pitanja u vezi inspekcijskog nadzora:
  Obaveza registracije poslovne jedinice kod PU
  Obaveza prijave radnika na poslovnu jedinicu
  Obračun „koristi“ po osnovu nesamostalnog rada (plaćanje troškova edukacija za radnika, pozajmice radnicima, korištenje službenog vozila 24/7, manjak robe po inventuri, korištenje službenog vozila i dr.) – šta ulazi, a šta ne ulazi u obračun plaće radnika?
  Nesamostalni vs. samostalni rad (ugovor o radu vs. ugovor o djelu)
  Službena putovanja
  Porezni tretman angažmana volontera i praktikanata
  Međuntitetski zaposlenici
  Porez po odbitku – kada ima, a kada nema obračuna poreza (primjeri usluga)?
  Troškovi reprezentacije
  Dokumentacija u vezi transfernih cijena
  Porezni tretman isplate dobiti

INDIREKTNI POREZI

 • Najčešće nepravilnosti kod primjene propisa o porezu na dodanu vrijednost
  Odbitak ulaznog PDV kod:
  ulaganja u tuđe objekte
  pripremnih radnji kod ulaska u PDV sistem
  nabavke putničkih i testnih vozila
 • Ostala najčešća pitanja i dileme:
  Mogućnost ispravke izlaznog PDV
  Poklon bonovi, vrijednosne kartice
  Prefakturisanje u sistemu PDV – kada je promet, a kada ne?
  Mjesto prometa usluga – kratki osvrt
  Naknada štete u sistemu PDV-a

RADNI ODNOSI

 • Postupak inspekcijskog nadzora – uloga, ovlaštenja, prava i obaveze u postupku inspekcijskog nadzora
  Akutelna pitanja u vezi inspekcijskog nadzora primjene Zakona o radu
  Zasnivanje radnog odnosa (uslovi, forma ugovora)
  Osnovna prava i obaveze iz radnog odnosa (poslodavca i radnika)
  Bitni elementi ugovora o radu i njihov pravni značaj u praksi
  Prestanak radnog odnosa (različiti načini prestanka ugovora o radu)
  Pravilnik o radu (o čemu treba voditi računa kod donošenja i usklađivanja pravilnika o radu)
  Evidencije o radnicima – kako pravilno voditi?
  evidencija o radnom vremenu – „šihterica“
  matična evidencija
  evidencija o drugim licima angažovanim na radu

Mjesto održavanja seminara: Hotel “Holiday” 

Datum: 13.9.2017.

Početak seminara: 9:30 h

Više informacija pročitajte OVDJE.

L.Đ

O autoru

Srodni članci