Seminar – Amortizacija, obračun i efekti na finansijski rezultat i porez na dobit

Seminar – Amortizacija, obračun i efekti na finansijski rezultat i porez na dobit

Sadržaj seminara:

Stalna sredstva – sticanje
• Vrste,
• Način sticanja nekretnina, postrojenja i opreme,
• Pravo na odbitak ulaznog PDV-a,
• Računovodstveno evidentiranje sticanja nekretnina, postrojenja i opreme;

Naknadno priznavanje
• Nabavna vrijednost,
• Revalorizacija,
• Obezvrijeđenje;

Amortizacija
• Metode amortizacije,
• Procjena elemenata za obračun amortizacije,
• Obračun amortizacije za finansijsko računovodstvo;

Porez na dobit
• Obračun amortizacije:
o Nekretnine i postrojenja,
o Nematerijalna sredstva,
o Računari,
o Ostala oprema;
• Revalorizacija;
• Obezvrjeđenje;

Odložena poreska sredstva i obaveze
• Obračun odloženih poreskih sredstava i obaveza;

Porez na dohodak
• Obračun amortizacije za poduzetnike;

Prijava za porez na dobit
• Popunjavanje poreske prijave;

Računovodstveno evidentiranje
• Obračunata amortizacija,
• Odložena poreska sredstva,
• Odložene poreske obaveze;

Odgovori na pitanja
• U vezi sa temom seminara,
• Porez na dodatu vrijednost,
• Direktni porezi,
• Radni odnosi,
• Ostalo.

O predavaču:
Nenad Panić je rođen 1981. godine u Banjoj Luci. Nakon završenog Ekonomskog fakulteta, 2005. godine stiče zvanje certifikovanog računovođe. Istovremeno, nakon diplomiranja biva izabran u zvanje asistenta na predmetu Finansijsko računovodstvo, u kojem zvanju radi od 2005. do 2011. godine. U međuvremenu, od 2008. godine radi kao savjetnik za primjenu propisa u Savezu računovođa i revizora Republike Srpske. U toku 2011. godine usljed organizacionih promjena, iz Saveza računovođa i revizora Republike Srpske prelazi u „Finrar“ u kojem radi kao savjetnik za primjenu propisa od 2011. do 2016. godine.

U toku rada, učestvuje kao predavač na velikom broju seminara iz oblasti računovodstva i poreskih propisa, pri čemu je objavljen veći broj stručnih radova koji su publikovani u časopisu “Finrar” i drugim publikacijama u izdanju „Finrara“ i Saveza računovođa i revizora Republike Srpske.

Vrijeme i mjesto održavanja: Hotel “Jelena” Banja Luka, 15. 01. 2018. u trajanju od 10:00 do 16:00 uz dvije pauze za osvježenje.

Cijena učešća na seminaru je 100,00 KM (sa uračunatim PDV-om).

Sve informacije na e-mail: info@goldenofficebl.com i na telefon 066/003-632.

Više informacija: https://www.facebook.com/events/1538644402839410/.

Mreža za izgradnju mira/A.Š.

O autoru

Srodni članci