REC seminar: Poslovanje blanko mjenicom

REC seminar: Poslovanje blanko mjenicom

POSLOVANJE BLANKO MJENICOM

Sarajevo, 21. 06. 2018. Hotel “Hollywood” – Ilidža

Početak seminara u 09:30

Svrha poslovanja mjenicom je brza i ekonomična naplata potraživanja. Stupanjem na snagu entitetskih zakona o mjenici u toku 2000, odnosno 2001. godine, blanko mjenica je uvedena u širu upotrebu kao instrument obezbjeđenja potraživanja. Njena efikasnost je ojačana u toku 2003. godine donošenjem Zakona o izvršnom postupku, kada dobija svojstvo vjerodostojne isprave na osnovu koje se može pokrenuti izvršni postupak. Sve više prigovora od mjeničnog dužnika utječe na to da se postupci izvršenja obustavljaju do okončanja parnice. Time se naplata potraživanja obezbijeđenog mjenicom često pretvara u dugotrajan i skup sudski postupak koji nije u duhu mjenice kao pravnog instituta.

Novija sudska praksa u mjeničnim sporovima sugeriše kontinuiranu edukaciju i širu razmjenu iskustava u ovoj oblasti prava. Seminar je koristan kako za povjerioce koji moraju da zaštite svoje potraživanje tako i za dužnike koji trebaju da znaju svoja prava u cilju zaštite od eventualnih zloupotreba kojima je blanko mjenica podložna.

SADRŽAJ SEMINARA:

Blanko mjenica:

  • Pojam i vrste blanko mjenice
  • Izdavanje blanko mjenice
  • Subjekti kod blanko mjenice
  • Mjenične radnje (akceptiranje, avaliranje, plaćanje)
  • Obavezne radnje povjerioca za očuvanje mjeničnih prava
  • Načini prestanka važenja blanko mjenice
  • Zastara
  • Zastara potraživanja iz osnovnog posla i naknadno popunjavanje mjenice

Popunjavanje blanko mjenice od povjerioca:

Datum i mjesto izdavanja
Iznos duga
Dospjelost
Mjesto plaćanja
Ime/naziv remitenta

Mjenični prigovori

Pojam i vrste mjeničnih prigovora
Najčešće isticani prigovori dužnika
Ocjena osnovanosti prigovora

Naplata potraživanja obezbjeđenog blanko mjenicom

Mjenica kao obezbjeđenje pravnog posla
Naplata mjenice putem banke – primjena zakona o unutrašnjem platnom prometu
Protest mjenice
Mjenice sa klauzulom „bez protesta“
Ostale radnje neophodne za naplatu potraživanja
Mjenica kao vjerodostojna isprava
Mjenica u izvršnom postupku
Mjenica u parničnom postupku
Regres
Neosnovano obogaćenje
Primjeri iz sudske prakse

Pitanja i odgovori

PREDAVAČI:

Danijela Radonić, dipl. pravnik – autor Komentara Zakona o mjenici sa sudskom praksom

mr. Goran Vasilić, advokat

SEMINAR JE NAMIJENJEN:

Institucijama bankarskog sistema (banke, mikrokreditne organizacije, lizing kuće i štedno-kreditne institucije), osiguravajućim kućama, advokatima, pravnicima u privrednim društvima, direktorima, ekonomistima, računovođama te licima koji su dužnici, jemci, akceptanti, te regresni povjerioci, itd.

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

165 KM po jednom učesniku

155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije

145 KM po učesniku za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje:

Troškove sudjelovanja u radu seminara
Materijal za pisanje
Osvježenje u pauzama i zajednički ručak
Certifikat o učešću na seminaru

PRIJAVA ZA SEMINAR: Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca

Popunjen prijavni obrazac pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.

Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavit ćemo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.
Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

Više informacija pronađite OVDJE.

O autoru

Srodni članci