Raiffeisen banka: Konkurs za dodjelu sponzorstava i donacija u 2017. godini

Raiffeisen banka: Konkurs za dodjelu sponzorstava i donacija u 2017. godini

Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina raspisuje Konkurs za dodjelu sponzorstava i donacija u 2017. godini na teritoriji Bosne i Hercegovine za projekte namijenjene pomoći osobama starosti do 18 godina i osobama pod starateljstvom, te u vezi sa jednim od sljedećih navedenih područja:


1. Obrazovanje,
2. Kultura,
3. Humanitarno djelovanje,
4. Sport,
5. Okoliš.

Naziv

 • KONKURS ZA DODJELU SPONZORSTAVA I DONACIJA

Vrijeme trajanja

 • 06. 03 – 14. 04. 2017. godine
 • Sve prijave na Konkurs mogu se podnijeti najkasnije do 14. 04.2017. godine do 16 časova na način kako je to definisano ovim pravilima u dijelu „Način prijave projekata“.

Uslovi učešća

 • Učesnici Konkursa mogu biti samo pravna lica (udruženja, savezi, klubovi, javne ustanove i druge vrste institucija/organizacija), s registrovanim sjedištem u Bosni i Hercegovini, čiji su projekti isključivo namijenjeni za pomoć osobama starosti do 18 godina i osobama pod starateljstvom,
 • Učesnik Konkursa može prijaviti samo jedan projekat u jednoj od definisanih pet kategorija,
 • Učesnik Konkursa može prijaviti samo onaj projekat čija je realizacija planirana u periodu od 01. 08. 2017. do 31. 07. 2018. godine,
 • Učesnici Konkursa sami snose troškove prijave,
 • Između učesnika Konkursa s jedne strane i Raiffeisen banke i/ili njenih zaposlenika s druge strane ne smije biti bilo kakvih sukoba interesa (npr. rodbinske veze).

Način prijave projekata

 • Neophodno je preuzeti elektronsku Prijavnicu za Konkurs ovdje.
 • Prijavnicu je potrebno elektronski popuniti, isprintati i zajedno sa pratećom dokumentacijom poslati putem pošte na sljedeću adresu:

Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina
Marketing i korporativne komunikacije&upravljanje održivošću
Zmaja od Bosne bb (Zgrada „A“)
71000 Sarajevo
sa naznakom “Konkurs za dodjelu sponzorstava/donacija“

Kompletiranu dokumentaciju za prijavu na Konkurs moguće je dostaviti/predati i na Protokol Banke na istoj adresi.

Prateću dokumentaciju koju je neophodno priložiti uz Prijavnicu čini:
1. Opis projekta sa navedenim planovima, ciljevima, očekivanjima, načinom evaluacije itd. ne duži od četiri stranice A4 formata kucanog teksta u fontu Times New Roman, veličine slova 11 ili 12,
2. Finansijski plan projekta (prihodi, rashodi, plan izvora finansiranja),
3. Kopija rješenja o registraciji udruženja/organizacije nosioca projekta – i to sa posljednjim statusnim izmjenama, ne starijeg od 6 mjeseci,
4. Kopija lične karte odgovornog lica udruženja/organizacije nosioca projekta,
5. Finansijski izvještaji (bilans stanja i bilans uspjeha) o poslovanju udruženja/organizacije nosioca projekta u 2016. godini,
6. Biografije voditelja projekta i odgovornog lica udruženja/organizacije nosioca projekta,
7. Instrukcija za uplatu sredstava samo u slučaju da je nosilac projekta javna ustanova koja posluje trezorski; instrukcija treba sačinjavati sljedeće podatke: broj transakcijskog (trezorskog) računa, ime banke kod koje se isti vodi, vrstu prihoda, šifru općine i broj budžetske organizacije.

 • Podnošenje prijave na Konkurs podrazumijeva predaju kompletirane dokumentacije na poštu ili direktno u prostorije Banke do definisanog vremenskog roka,
 • Dostavljena dokumentacija za prijavu na Konkurs se ne vraća učesniku Konkursa bez obzir na ishod prijavljenog projekta,
 • Raiffeisen banka zadržava pravo tražiti učesniku Konkursa i dodatnu dokumentaciju koju je isti u obavezi obezbijediti u traženom roku (npr. uvjerenja o nekažnjavanju ili nevođenju krivičnog postupka i sl.).

VAŽNO!

Na Konkursu se neće razmatrati:

 • prijave fizičkih lica,
 • prijave projekata koji se ne odnose na definisana područja i kategorije korisnika,
 • prijave projekata čija realizacija nije planirana u skladu sa definisanim periodom realizacije iz ovih pravila
 • prijave koje se podnesu nakon definisanog vremenskog roka,
 • prijave koje ne budu sadržavale kompletiranu dokumentaciju definisanu ovim pravilima (Prijavnica i prateća dokumentacija)!

Način odabira projekata

 • Odluku o dodjeli sponzorstava/donacija donosit će posebna komisija koju imenuje Raiffeisen banka,
 • Raiffeisen banka zadržava pravo dodijeliti sponzorstvo/donaciju učesniku Konkursa u djelomično zatraženom iznosu.

Objava rezultata

 • Rezultati Konkursa objavljuju se najranije 70 (sedamdeset) dana od dana zatvaranja Konkursa i to u dnevnim novinama Dnevni avaz, Dnevni list i Euroblic, te na web-stranici banke www.raiffeisenbank.ba,
 • Odobreno sponzorstvo/donacija i uplata sredstava dalje se realizuju u skladu sa procedurama Raiffeisen banke o čemu se svaki dobitnik sponzorstva/donacije naknadno blagovremeno informira.
 • Dobitnici sponzorstva/donacije dužni su, na zahtjev Raiffeisen banke, u bilo kojem trenutku, dostaviti pisani izvještaj i dokaze o realizaciji projekta za koji je Banka sredstva odobrila i uplatila.

Više informacija: https://www.raiffeisenbank.ba/bhs/menu/view/1059.

O autoru

Srodni članci