Poziv za slanje ponuda za izradu nove web-stranice Mreže za izgradnju mira

Poziv za slanje ponuda za izradu nove web-stranice Mreže za izgradnju mira

Mreža za izgradnju mira je uspostavljena u februaru 2010. godine. Što želimo i što je potrebno za cijelu državu je sveobuhvatan napor usmjeren ka obnovi kvaliteta društvenog i ekonomskog života u BiH, kao i ka dugoročnom povećanju sposobnosti cijelog bh. društva da se ophodi s različitostima i sukobima na konstruktivan i nenasilan način, te time stvoriti okvir za zajedničko, koordinirano djelovanje niza nevladinih organizacija, lokalne uprave i samouprave, poslovnog sektora, medija i državnih institucija.

Mreža za izgradnju mira je neformalna koalicija koje okuplja preko 120 organizacija i škola iz čitave BiH, sa brojnim aktivnostima tokom čitave godine.

Putem web-stranice www.mreza-mira.net mjesečno distribuiramo 900 različitih informacija koje mogu biti od koristi širem civilnom društvu, sa osnovnim fokusom na ljudska prava i izgradnju mira.

Opis projektnog zadatka
Mreža za izgradnju mira raspisuje Javni poziv namijenjen svim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima za izradu nove web-stranice napravljene u programu WordPress. Web dizajner će u saradnji sa projektnim timom izraditi nacrt grafike i materijale za dvojezičnu web-stranicu. Stranica treba biti atraktivna, interaktivna i za upotrebu, brza i jednostavna.

Za izradu web-stranice je neophodan spoj stručnog programerskog i dizajnerskog znanja, s obzirom na to da će se podjednak akcenat staviti na funkcionalnost, kao i na atraktivan i prepoznatljiv vizuelni identitet. Stranica mora biti jasno koncipirana, kreativna, bazirana na logičkoj navigaciji i responzivna (prilagodljiva pametnim telefonima i tabletima).

Web-stranica treba biti unaprijeđena verzija postojeće stranice, portal koji pruža infomacije korisne širem, civilnom društvu sa fokusom na izgradnji mira i ljudskim pravima. Očekivanje je da će osoba/firma prebaciti postojeću bazu podataka/stranicu na novu.

Pravo učešća i poželjne kvalifikacije
Pravo učešća na Javnom pozivu imaju sva pravna lica i osobe iz Bosne i Hercegovine s osiguranom garancijom i servisom stranice.

Poželjne kvalifikacije za izradu (obrazovanje, iskustvo i kompetentnost):

 • Relevantno iskustvo u razvoju web-stranica, web i grafički dizajn; portfelj posljednjih relevantnih projekata.
 • Sposobnost za upravljanje prioritetima i opterećenjem u rasporedu rada, uputa i standardizirane prakse.
 • Dosljedan pristup radu s pozitivnom energijom i konstruktivnim stavom.
 • Otvorenost za promjene i sposobnost za upravljanje složenim aktivnostima.
 • Usmene i pisane komunikacijske vještine.
 • Jezici: tečnost u BHS jeziku, radno poznavanje engleskog jezika.

Izrada web-stranice:
Web-stranica mora biti izrađena tako da je omogućeno dodatno uređivanje/mijenjanje svih kategorija i sadržaja od strane administratora, tj. Mreže za izgradnju mira bez dodatnih troškova – puni administrativni pristup web-stranici.

Web-stranica treba sadržavati sve elemente postojeće stranice, sa mogućnošću dodavanja novih elemenata na osnovu potreba.

Web-stranica treba udovoljavati sljedećim standardima:

 • postojanje odgovarajućih aplikacija (CMS) za upravljanje sadržajima i funkcionalnostima internetskih stranica;
 • osiguranje optimizacije strukture i sadržaja stranica (SEO) s ciljem povećanja posjećenosti stranice;
 • osiguranje responzivne strukture stranice za prezentaciju stranice;
 • odgovarajući front-end/back-end stranice u skladu s pravilima struke i prema zahtjevu naručitelja;
 • mogućnost korištenja wyswiga, preview opcije;
 • mogućnost čitanja dokumenata offline (mogućnost upravljanja/pristupa stranici s bilo koje lokacije/platforme);
 • mogućnost autorizacije stranica;
 • mogućnost korištenja predložaka u svrhu jednoobraznosti stranice;
 • programsko rješenje u skladu s potrebama naručitelja;
 • mogućnost nadogradnje odgovarajućih alata na web stranicu u skladu s daljnjim potrebama i novitetima na internet tržištu;
 • mogućnost pregleda web-stranice putem svih uređaja podržanih od internet tržišta;
 • postojanje odgovarajućih alata koji će omogućiti pregleda statistike posjećenosti web-stranice s orijentacijom na tip internet adresa s kojih posjetitelji dolaze s ciljem što bolje pozicioniranosti stranice na internetu;
 • izrada aplikacije za menadžment sadržaja i prijava web-stranice na sve relevantne internet tražilice (Google, Yahoo);
 • objavu/dodavanja/promjenu/vođenje/brisanje/download dokumenata u bilo kojem formatu, tekstova, linkova, slika, statističkih stranica, vijesti/najava, konkursa, aplikacija korisnika;
 • definiranje odgovarajućeg broja različitih korisničkih uloga za potrebe naručitelja i zaštita (korisničko ime /lozinka);
 • omogućavanje interakcije direktno putem web-stranice s krajnjim korisnicima ili mogućnost slanja pitanja direktno na prethodno definiran e-mail.

Dodatni zahtjevi:

 • Bilo bi potrebno da se radi o dvije web-stranice, na engleskom i BHS jeziku, gdje je u opcijama dodavanja informacija definirana mogućnost dodavanja na jednom ili oba jezika.
 • Mogućnost da se informacija postavlja sa rokom isteka, tj. da sa istekom npr. informacije o seminaru ista informacija bude automatski uklonjenja sa glavne stranice.
 • Dodatno je potrebno da je uključena mogućnost prevođenja na druge jezike.
 • Online ankete, kvizovi i upitnici (od administratora neophodna mogućnost samostalnog uređivanja i prilagođavanja sadržaja i forme formulara).
 • Izrada prostora za online banere (dinamične i statične), tj. prostor za reklamiranje.
 • Mogućnost dodavanja elektronskih baza (mogućnost pretraživanja baze po oblastima/pojmovima, dokumentima itd.).
 • Integracija Google Analytics u web-stranicu.
 • Web-stranica mora biti kompatibilna, odnosno da se može otvoriti i putem starijih operativnih sistema/web-preglednika (trenutni problem).
 • Integracija Facebook, Twitter i drugih društvenih medija, gdje se npr. sa Facebook stranica linkom može ući na stranicu (trenutni problem).
 • Integracija e-mail adresa u okviru domene www.mreza-mira.net.
 • Stranica treba uključivati intranet za organizacije članice Mreže za izgradnju mira.

Ponuda treba uključiti tehničke podrške tokom godine dana (rješavanje tehničkih problema, dodavanje banera i slično).

Ponuda treba uključivati i prijedloge za hosting web-stranice (server), te ukoliko se radi o kompaniji koja pruža te usluge i hosting za period od dvije godine. Ukoliko se radi o fizičkoj osobi u okviru angažmana će biti potrebna podrška za identificiranje i obezbjeđivanje odgovarajućeg hostinga.

Održavanje i servis servera/softvera/web-stranice u skladu s trendovima/tehnologijama na internet tržištu i skladno potrebama naručitelja koje uključuje:

 • Backup – telefonska i ostale vrste podrške u vrijeme radnog vremena.
 • Brzo otklanjanje eventualnih složenijih pogrešaka u radu sistema.
 • Tehničko održavanje sistema koje će uključivati upgrade, tehničku ispravnosti i održavanje baze podataka (provjeru ispravnosti podataka i eventualne korekcije).
 • Postavljanje novih verzija aplikacija/programa potrebnih za redovan rad web-stranice.
 • Održavanje/upgrade popratnih alata nužnih za ispravno i stalno funkcioniranje sistema (provjera rada, instalacija novih verzija).
 • Održavanje sistema za sigurnost podataka i servisa (redovna provjera, unapređenje sistema u skladu s novim sigurnosnim tehnologijama, unapređenje alata nužnih za održavanje visokog stupnja sigurnosti u skladu s novim inačicama).

Napomena: Tokom razvijanja web-stranice mogućnost mijenjanja i dopunjavanja sadržaja u skladu sa komunikacijom sa ugovaračem.

Vlasništvo i intelektualno vlasništvo
Kompanija/osoba će predati kompletan izvorni kod, skripte i strukturu baze podataka za novu web stranicu kao i druge materijale potrebne za nadogradnju i održavanje web stranice od strane Mreže za izgradnju mira.

Mreže za izgradnju mira će steći vlasništvo nad web-stranicom, izvornim kodom, softverom, bazom podataka i uputstvima za upotrebu, u njihovom stvarnom obliku, te pravo korištenja prema svom nahođenju.

Proces prijave
Ponuda treba da sadrži:

 • Naziv ponuđača sa tačnom adresom, identifikacijskim poreznim brojem ili JMBG i ime ovlaštene osobe za potpisivanje ugovora.
 • Ukupna cijenu izrade stranice i vizuelnih alata, kao i održavanje i drugi zahtjevi, izražena u konvertibilnim markama.
 • Opcija ponude (period važenja ponude).
 • Ostale povoljnosti ponude.

Kriteriji za odabir najbolje ponude
Ugovarač će donijeti odluku o najpovoljnijoj ponudi na osnovu sljedećih kriterija:

 • Ekspertiza i iskustvo aplikanta;
 • Finansijska ponuda u odnosu na ponuđeni kvalitet.

Nakon analize svih dostavljenih prijava, ponuđači koji uđu u uži izbor bit će pozvani na daljnje pregovore. Odabrani ponuđač treba biti u mogućnosti pružiti usluge održavanja i tehničke podrške u smislu osiguravanja tehničke ispravnosti i nadgledanja rada web-stranice prvih mjesec dana, optimizacije i back-up baze podataka. Po izradi web-stranice odabrani ponuđač će pružiti podršku i osigurati osposobljavanje korisnika za samostalno korištenje CMS sadržaja putem treninga/radionica i pisanih instrukcija.

Rok za izradu web-stranice je 30 radnih dana od datuma potpisivanja ugovora. Sve informacije s kojima će se ugovarač sresti tokom obavljanja ugovorenih aktivnosti smatraju se povjerljivim i ne smiju biti otkrivene trećoj strani ili korištene na bilo koji način u svrhu ostvarivanja koristi.

Ponude u sklopu gore navedenih opisa usluga, zajedno sa finansijskom konstrukcijom, potrebno je poslati putem e-maila na adresu info@mreza-mira.net najkasnije do kraja dana 21. augusta/kolovoza 2017. godine.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, kontaktirajte Gorana Bubala na telefon 061/211-079 ili e-mail goran.bubalo@mreza-mira.net.

Kompletan poziv: ToR nova web stranica Mreze za izgradnju mira, august 2017

Mreža za izgradnju mira/A.Š.

O autoru

Srodni članci