Poziv za dostavu aplikacija tehničke pomoći u okviru Investicijskog okvira za zapadni Balkan

Poziv za dostavu aplikacija tehničke pomoći u okviru Investicijskog okvira za zapadni Balkan

Direkcija za europske integracije BiH – Ured Državnog IPA koordinatora (Ured DIPAK) obavještava sve zainteresirane korisnike da je objavljen Dvadeseti poziv za dostavu aplikacija tehničke pomoći u okviru Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Osnovni uslov za apliciranje je da postoji usvojena cjelodržavna strategija u WBIF sektoru za koji se aplicira (osim u sektoru digitalna povezanost).

Specifični uslovi 20. poziva su:

  1. u sektoru transporta bit će prihvatljive samo one aplikacije koje imaju jasnu regionalnu dimenziju ili otklanjaju prepreke koje usporavaju implementaciju postojećeg WBIF projekta (Informacija o grant aplikacijama za BiH i regionalnim aplikacijama do sada podržanim kroz WBIF data u Prilogu 1). Također, aplikacije se moraju odnositi, ili biti povezane sa Osnovnom TEN-T mrežom (Core Network)
  2. u sektoru energije bit će prihvatljive one aplikacije u kojima je demonstriran regionalni utjecaj/učinak, osim aplikacija vezanih za pametne energetske mreže (engl. Smart Grids) u prenosu i distribuciji, te pametne mjerače, koje ne moraju ispunjavati navedeni uslov

Opći uslovi za apliciranje za WBIF:

  1. Aplikacija mora dolaziti iz jednog od WBIF sektora: energija, transport, okoliš, socijalna infrastruktura (zdravstvo, obrazovanje, pravosuđe, socijalno stanovanje, javne zgrade, itd.), i sektora digitalne povezanosti;
  2.  Zahtjev za grant sredstvima mora biti povezan s investicijom, te treba biti praćen kreditnim aranžmanom (koji je u fazi pregovaranja ili je već sklopljen) između Bosne i Hercegovine i neke od međunarodnih finansijskih institucija uključenih u WBIF (Europska banka za obnovu i razvoj – EBRD, Europska investicijska banka – EIB, Razvojna banka Vijeća Europe – CEB, Razvojna banka SR Njemačke – KfW), uz razmotrene finansjske mogućnosti aplikanta za zaduživanjem u budućnosti. Navedena vodeća međunarodna finansijska institucija mora izraziti interes/podršku projektu koji se predlaže i biti konsultovana pri izradi grant aplikacije;
  3.  Zbog finansijskih obaveza koje se stvaraju, neophodno je konsultovanje relevantnih ministarstava finansija prilikom apliciranja po pitanju mogućnosti zaduživanja vezano za predloženi projekat (ukoliko je u pitanju novo zaduženje).

Rok za dostavu prvog nacrta aplikacija/projekata DIPAK Uredu od strane državnog resornog ministarstva je 3. august 2018. godine. Krajnji rok za dostavu bh. aplikacija Europskoj komisiji putem Ureda DIPAK-a je 7. septembar 2018. godine. 

Više detalja o načinu i smjernicama za apliciranje, uključujući i format grant aplikacije, mogu se naći u aplikacionom paketu.

Detaljnije informacije o Investicijskom okviru za Zapadni Balkan pročitajte na www.wbif.eu.

Za podršku i informacije pri izradi aplikacija:

WBIF Ured u BiH:

E-mailaleksandra.ploco@ificoord.eu

Mreža za izgradnju mira/A.Š.

O autoru

Srodni članci