Istraživanje pokazalo socio-ekonomske percepcije mladih u BiH

Istraživanje pokazalo socio-ekonomske percepcije mladih u BiH

Istraživanje o socio-ekonomskim percepcijama mladih u BiH je sprovedeno sa ciljem ispitivanja njihovih stavova i iskustava o većem broju tekućih pitanja, uključujući zapošljavanje i tržište rada, političku uključenost i aktivizam, mobilnost i pristupanje EU.

Istraživanje je razvijeno pod okvirom globalnog projekta o “Izgradnji i konsolidaciji kapaciteta za prevenciju sukoba” koji finansira EU, implementira UNDP.

Istraživanje je sprovela agencija PRISM Research tokom septembra 2016. godine, a sastoji se od kvantitativnog dijela sa rezultatima ankete (uzorak od 1200) i izvještaja sa diskusija fokus grupa (Mostar, Sarajevo, Banja Luka, Brčko).

Mladi između 15 i 30 godina starosti su davali odgovore na pitanja unutar sljedećih šest tematskih poglavlja:

• Trenutna situacija i opći aktivizam mladih

• Politička osviještenost i aktivizam

• Članstvo BiH u Europskoj uniji

• Iskustva na radnom mjestu i sa traženjem posla

• Mladi i poduzetništvo

• Vrijednosti koje gaje mladi

Rezultati istraživanja pokazuju da mladi nisu zadovoljni političkom, ekonomskom niti društvenom situacijom u BiH, te smatraju da je situacija ostala nepromijenjena u odnosnu na situaciju od prije dvije godine. Smatraju da bi građani trebali biti pokretači promjena u društvu, kao i da svako ima svoju ulogu u tom procesu, ali ne vjeruju da njihov glas ima ikakvog utjecaja na strukture upravljanja na lokalnom ili nivou BiH.

Unatoč navedenim stavovima o trenutnoj situaciji u BiH, veoma mali broj mladih je aktivan u volonterskim ili političkim aktivnostima, a najčešće navode nezainteresiranost za politički život kao razlog pasivnosti.

Po pitanju pridruživanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji mladi iz BiH pokazuju pozitivan stav prema EU i smatraju da bi se pridruživanjem otvorile nove prilike za putovanja i pronalazak posla. S druge strane, određeni broj mladih je zabrinut da bi BiH time postala ovisna o razvijenijim zemljama, te da bi došlo do veće ekonomske eksploatacije BiH.

Međutim, mladi su veoma slabo informisani o Reformskoj agendi – veoma mali broj je čuo za Agendu, dok je i među onima koji su čuli mali postotak mladih koji su je i pročitali i razumjeli.

Iako prvo pokušavaju pronaći poslovne prilike u BiH, značajan broj mladih traži posao u inostranstvu, te poznaju mnoge osobe koje su napustile BiH i u inostranstvu pronašle posao koji odgovara njihovim kvalifikacijama (većina navodi da su vršnjaci koje poznaju napustili BiH u posljednjih šest godina).

U narednih 10 godina mladi najčešće žele imati stalan i siguran posao, te normalan, stabilan, sretan i miran život. Većina mladih vjeruje da će tu viziju i uspjeti postići.

Mladi u BiH u najvećem broju smatraju da su politička (52,4%) i društvena (49,4%) situacija ostale iste u odnosu na period od prije dvije godine, a da se ekonomska situacija i pogoršala (49,6%). Cjelokupno gledajući, najveći broj ispitanika, također, smatra da BiH stagnira u razvoju (76,8%).

Istovremeno, ispitanici ne smatraju da se vlasti u BiH adekvatno bave ekonomskim (87%), društvenim (86,8%) i političkim (80,3%) problemima u državi. Dvije trećine mladih (67,3%) ne vjeruje da vlasti imaju kapacitet i potrebne uslove za uspješno suočavanje sa svim problemima sa kojima se država susreće. S druge strane, smatraju da su sami građani najodgovorniji za pokretanje promjena (25,9%), odnosno da individualno, svako ima svoju ulogu i niko ne bi trebao biti izostavljen od odgovornosti (22,5%). Odgovornima dalje smatraju političke stranke (21,1%) i državu (19,3%).

Svoj trenutni socio-ekonomski status većina mladih ocjenju prosječnim (79,4%), međutim istovremeno smatraju da je kvalitet života mladih gori od kvaliteta života ostatka populacije (42,8%). Štaviše, većina mladih (61,1%) smatra da je kvalitet njihovog života gori od kvaliteta života njihovih roditelja kada su bili mladi. U narednih 10 godina mladi najčešće žele imati stalan i siguran posao (14,9%) i normalan, stabilan, sretan i miran život (13,7%).

Većina (59,7%) mladih vjeruje da će uspjeti postići svoje želje, a tri četvrtine njih (74,4%) navodi da već rade sve što je u njihovoj moći da to ostvare.

Za više rezultata i detalja, cijelo istraživanje možete preuzeti ovdje.

L.Đ

O autoru

Srodni članci