Finansijska podrška razvoju turizma u Federaciji Bosni i Hercegovini

Finansijska podrška razvoju turizma u Federaciji Bosni i Hercegovini

Proces finansijskog poticanja, odnosno bespovratna dodjela grant sredstava korisnicima nije uređena posebnim zakonskim propisom o poticanju razvoja turizma u FBiH. Zakonski osnov za finansijsko poticanje razvoja turizma sadržan je samo u Budžetu FBiH i Zakonu o izvršenju Budžeta Federacije BiH za fiskalnu godinu.

Proces počinje fazom planiranja sredstava za finansijsko poticanje. Sredstva za finansijsko poticanje turizma u FBiH planiraju se u okviru budžetskog zahtjeva nadležnog ministarstva. U saradnji sa Sektorom za turizam i ugostiteljstvo, radna grupa za planiranje sredstva izradi Program utroška sredstava za svaku fiskalnu godinu, za koju se planiraju sredstva. Program sadrži naziv i vrste projekta. Također, za svaki se projekat utvrđuju ciljevi projekta, kriteriji za izbor korisnika, korisnici i maksimalni iznos sredstava. Faza planiranja se završava kada Vlada FBiH usvoji program sa kriterijima raspodjele sredstva. Nakon usvajanja, program je u osnovi planski dokument za dodjelu poticaja i objavljuje se u „Službenim novinama FBiH“ i tako postaje dostupan javnosti.

Faza implementacije

Faza implementacije Programa utoška sredstava počinje raspisivanjem javnog konkursa za izbor korisnika sredstava koji vrši nadležno ministarstvo. Konkurs se objavljuje u „Službenim novinama FBiH“ i dnevnoj štampi, kako bi se osigurala javnost i transparentnost rada. Ministar imenuje radnu grupu za izradu Uputstva za dodjelu i utrošak sredstava po Programu.

Komisija za izbor korisnika vrši izbor korisnika finansijskih sredstava. Komisiju imenuje federalni ministar za okoliš i turizam iz reda uposlenika Federalnog ministarstva za okoliš i turizam. Komisija u skladu sa utvrđenim kriterijima vrši izbor korisnika i pravi preliminarnu listu za izbor korisnika sredstava. Odluku o dodjeli finansijskih sredstava donosi ministar, koja se objavljuje u „Službenim novinama FBiH“. Aplikanti imaju mogućnost ulaganja prigovora na odluku o izboru nakon objave. Nakon toga se sačinjava konačna lista korisnika, koja se, također, objavljuje u „Službenim novinama FBiH“. Ministarstvo sa svakim izabranim korisnikom sa konačne liste zaključuje ugovor o implementaciji poticajnih sredstava. Međusobna prava i obaveze ugovornih strana regulišu se ugovorom, te način i dinamika korištenja dodijeljenih finansijskih sredstava, te nadzor nad njihovim utroškom u namjenske svrhe.

Faza nadzora

Faza nadzora nad utroškom dodijeljenih poticajnih sredstava počinje dostavljanjem „Izvještaja o utrošku odobrenih grant finansijskih sredstava“. Komisija za nadzor utroška vrši nadzor, koju imenuje ministar iz reda uposlenika Ministarstva. Komisija vrši kontinuirano praćenje utroška poticajnih sredstava i drugih preuzetih obaveza. Izvještaje o stepenu realizacije Projekta dostavljaju korisnici sredstava najkasnije u roku od 90 dana po primitku uplate poticajnih sredstava na račun korisnika, a u roku 30 dana nakon realizacije Projekta konačan izvještaj o implementaciji Projekta.

Konačane izvještaje o implementaciji Projekta, kao i informacije prikupljene vršenjem nadzora, Ministarstvo koristi za vršenje analiza stanja i potreba u sektoru turizma. Komisija, pored navedenog posrednog nadzora,  u skladu sa vlastitim resursima vrši i neposredni nadzor izlaskom na teren, odnosno posjetom korisniku poticajnih sredstava.

Ministarstvo implementira finansijske poticaje – grant nepovratna sredstva za razvoj turizma u FBiH koja se izdvajaju iz federalnog budžeta. U proteklom periodu budžetska sredstva za ovu namjenu su se smanjivala, dok se potreba subjekata turističke privrede za ovim vidom finansiranja povećavala.

Obuhvaćena sredstva za razvoj

Finansijska podrška za razvoj turizma u FBiH obuhvata slijedeća sredstva: poticajna sredstva koja realizuje Federalno ministarstvo okoliša i turizma iz sredstava Budžeta FBiH i koja se neposredno dodjeljuju korisnicima putem javnog konkursa – grant nepovratna sredstva; poticajna sredstva Ministarstva za sufinansiranje kamata na kredite za izgradnju turističko-ugostiteljskih kapaciteta, održivog razvoja turizma na selu, te izgradnju osnovne turističke infrastrukture; kreditna sredstva za izgradnju turističko-ugostiteljskih kapaciteta, održivog razvoja turizma na selu, te izgradnju osnovne turističke infrastrukture iz kreditne linije Razvojne banke FBiH; te sredstva koja se ostvaruju u turističkim zajednicama od članarina i boravišne takse i koriste se za promociju turizma u FBiH.

Prošlogodišnji projekat – iskritikovan

Prošle je godine Federalno ministarstvo okoliša i turizma izdvojilo milion i 300 hiljada KM u okviru projekta Transfer za razvoj turizma. Sredstva su dodijeljena korisnicima u svrhu promocije i razvoja turizma. Revizija je prilikom dodjele sredstava utvrdila da kriteriji za davanje sredstava nisu bili dovoljno jasni i mjerljivi. Komisija je bila pristrasna, kada su u pitanju neki aplikanti. Broj bodova je, prema iskazima revizora, utvrđivan na osnovu subjektivne ocjene članova.

Od pojedinih aplikanata nije tražena ni dostavljena potpuna dokumentacija. Ovo nije prvi put da se upute ovakve kritike Ministarstvu okoliša i turizma FBiH zbog dodjele sredstava za razvoj turizma. I prethodnih godina u okviru izvještaja  navedeno je kako izostaje kontrola ovih sredstava. Međutim, očito je da ni to nije dovelo do promjene politike Ministarstva.

Prošle je godine sprovedena revizija učinka „Podrška razvoju turizma FBiH“. Ustanovljeno je kako, bez obzira na niska ulaganja, veliki dio odgovornosti za stanje u turizmu leži na institucijama.

Velika kritika u izvještaju revizije da godišnji planovi dodjele finansijskih poticaja korisnicima nisu zasnovani na sveobuhvatnim analizama stanja i potreba turizma u FBiH. Također, ne ostvaruje se konstruktivna saradnja sa drugim akterima relevantnim za razvoj turizma poput turističkih zajednica, kantonalnih ministarstava, akademske zajednice, privrednih komora i sl. Planovi poticaja sadrže opće ciljeve poticanja čije se ostvarenje teško ili nikako ne može mjeriti.

Tada je upozoreno kako pri izboru korisnika poticaja za razvoj turizma veći značaj imaju kriteriji koji se odnose na statusno-pravne karakteristike aplikanta nego kvalitet ponuđenog projekta. Kriteriji nemaju utvrđen prioritet u poticanju razvoja turizma.

Nakon sprovedene revizije zaključci su da aktivnosti i mjere koje su se u proteklom periodu poduzimale nisu doprinijele poboljšanju uslova za razvoj turizma FBiH. Nisu sprovedene opće mjere iz programskih dokumenata koje bi značajno poboljšale uslove za razvoj sektora turizma FBiH. Planiranje finansijskog poticanja razvoja turizma ne osigurava učinkovitu realizaciju poticaja.

Transfer za razvoj turizma za 2015. godinu

Ministarstvo okoliša i turizma FBiH godinama dobija kritike zbog nedovoljnog nadzora sredstava za razvoj turizma. Međutim, ove godine situacija je nešto bolja. Federalno ministarstvo okoliša i turizma je raspisalo javni poziv za prijavu projekata korisnika za raspodjelu sredstava „Akcijskog plana Strategije turizma Federacije BiH – Transfer za razvoj turizma“ za 2015. godinu.

Na javni poziv mogu se prijaviti projekti iz slijedećih područja i za slijedeće aktivnosti:

• Sufinansiranje projekata izgradnje novih, proširenje i obnova turističko-ugostiteljskih kapaciteta, u ukupnom iznosu od 700.000,00 KM.

Obuhvata poticaj razvoja i unapređenja turističko-ugostiteljskih kapaciteta u Federaciji BIH, doprinos povećanju kvaliteta turističke ponude, turističkih sadržaja i zaposlenosti u cilju povećanja broja turista, poboljšanja turističko-ugostiteljske infrastrukture. Sredstva su namijenjena pravnim i fizičkim osobama registriranim za obavljanje djelatnosti iz oblasti turizma i ugostiteljstva.

• Program podrške razvoja brendiranja, izrade turističkih suvenira i razvoja ruralnog turizma u Federaciji BiH sa posebnim naglaskom na uključivanje mladih i žena te obogaćivanje turističke raznolikosti u iznosu od 100.000,00 KM – poboljšanje turističke ponude u lokalnim zajednicama Federacije BiH, kao posebnih destinacija, stvaranje prepoznatljivog turističkog brenda, izrade turističkog suvenira s ciljem povećanja prometa i potrošnje te bolje promocije prirodnih resursa kroz uključivanje mladih u razvoj turizma i uz uvažavanje ravnopravnosti spolova. Sredstva su namijenjena fizičkim i pravnim licima registrovanim iz oblasti turizma i ugostiteljstva, pojedincima i udruženjima koji se bave promocijom turizma, prirodnih i kulturnih vrijednosti.

• Program podrške u izradi i štampanju turističkog promotivnog materijala Federacije BiH u iznosu od 200.000, 00 KM – jačanje turističke promocije Federacije BiH kroz izradu i štampanje različitih oblika promotivnog materijala, prirodnih i kulturnih vrijednosti u svrhu razvoja turizma, osiguravanje stručne literature za potrebe turističkih i ugostiteljskih djelatnika.

Sredstva su namijenjena pravnim i fizičkim licima koji se bave općom promocijom turizma i ugostiteljstva u Federaciji BiH, pojedincima koji imaju projekte vezane za štampanje publikacija, stručnog časopisa i promotivnog materijala.

O autoru

Srodni članci