Javne nabavke i ciklus predobuke za sticanje znanja

Zbog ograničenog broja polaznika obuke zasnovanog na članu 5. stavu 5. pravilnika o obuci službenika za javne nabavke („Službeni glasnik BiH“, br. 08/18, u daljem tekstu: Pravilnik), te u skladu sa velikim interesom i zahtjevima rukovodioca i predstavnika ugovornih organa Bosne i Hercegovine i ponuđača, Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo (u daljem tekstu: Agencija) je organizovala I ciklus predobuke službenika za javne nabavke i članove komisije.

Cilj predobuke je sticanje znanja, vještina i sposobnosti službenika za javne nabavke u postupcima javnih nabavki, u cilju efikasnog, ekonomičnog i transparentnog trošenja javnih sredstava u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14).

Temeljem naprijed navedenog pozvali smo vrlo iskusne predvače na veliko dvodnevno stručno savjetovanje iz oblasti javnih nabavki uz akcenat na primjere iz prakse.

PREDAVAČI: 

 • Mag. iur. Edvin Šarić dipl. pravnik-Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH, interni i eksterni konsultant Agencije i institucija BiH;
 • Branka Mujezinović-Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH uposlenik JP Ceste Federacije BiH;
 • Sanel Nezirić dipl. pravnik, advokat-Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH specijaliziran za javne nabavke;
 • Jasmin Pilica-zamjenik glavnog revizora u Uredu za reviziju institucija BiH;
 • Almin Vehabović dipl.ing.inf.teh-ekspert za elektronske javne nabavke,  AJN BIH;

TEME I DANA: MODUL 1-2

MODUL-1 PREDAVAČ: Mag. iur. Edvin Šarić dipl. pravnik;

 • Planiranje nabavki,
 • Istraživanje tržišta,
 • Interne procedure u ugovornom organu,
 • Svrsishodnost javne nabavke, sa obrazloženjem,
 • Načela javnih nabavki,
 • Definicija pojmova javnih nabavki,
 • Obaveza primjene Zakona o javnim nabavkama,
 • Izuzeća od primjena Zakona o javnim nabavkama,
 • Povjerljivost,
 • Vrijednosni razredi i procijenjena vrijednost javne nabavke,
 • Uslovi za početak postupaka javne nabavke (plan nabavki, odluka o pokretanju postupka javne nabavke),
 • Uslovi za primjenu postupaka javnih nabavki,

MODUL-2 PREDAVAČ: Branka Mujezinović, dipl. ecc;

 • Vrste postupaka javnih nabavki:

a)         Otvoreni postupak;

b)         Ograničeni postupak;

c)         Pregovarački postupak sa objavom obavještenja o nabavci;

d)         Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci;

e)         Takmičarski dijalog;

 • Okvirni sporazum;
 • Konkurs za izradu idejnog rješenja;

_______________________________________________________________________________________________________________

Broj računa. 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo, Poreski i PDV broj. (4)302447020000, Statistički broj. 4302447020000

 • Vrste postupka za dodjelu ugovora male vrijednosti:
 1. Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda;
 2. Direktni sporazum;
 • Obavještenja u postupcima javnih nabavki;
 • Rokovi u postupku javnih nabavki;
 • Obaveze ugovornog organa po završetku postupka;
 • Sektorski ugovorni organi;

TEME II DANA: MODUL 3-5

MODUL-3 PREDAVAČ:Sanel Nezirić dipl. pravnik;

 • Kvalifikacija kandidata i ponuđača:

a)         Provjera kvalifikacija kandidata ili ponuđača;

b)         Lična sposobnost;

c)         Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti;

d)         Ekonomska i finansijska sposobnost;

e)         Tehnička i profesionalna sposobnost;

f)          Diskvalifikacija po osnovu sukoba interesa i korupcije;

 • Tenderska dokumentacija:

a)         Neophodne informacije;

b)         Tehničke specifikacije;

c)         Specifičnosti u vezi predmeta nabavke;

d)         Preuzimanje tenderske dokumentacije;

e)         Pojašnjenje tenderske dokumentacije;

 • Ponuda:

a)         Priprema i sadržaj ponude;

b)         Alternativna ponuda;

c)         Period važenja i garancije na ponudu;

d)         Grupa ponuđača/kandidata;

 • Evaluacija ponude:

a)         Otvaranje ponuda;

b)         Kriterijumi za dodjelu ugovora i ocjena ponuda;

c)         Neprirodno niska ponuđena cijena;

d)         Preferencijalni tretman domaćeg;

e)         Razlozi za odbacivanje zahtjeva za učešće ili ponude;

 • Ishod postupka javne nabavke:

a)         Prestanak postupka javne nabavke;

b)         Odluka o izboru i odluka o poništenju;

c)         Obavještavanje kandidata i ponuđača o rezultatima;

d)         Ugovori;

e)         Podugovaranje;

 • Postupak pravne zaštite:

a)         Pravna zaštita pred ugovornim organom;

b)         Pravna zaštita pred Kancelarijom za razmatranje žalbi;

c)         Sudska zaštita;

MODUL-4- PREDAVAČ: Jasmin Pilica, zamjenik glavnog revizora u Uredu za reviziju institucija BiH;

 • Institucije za praćenje primjene zakona:

a)         Agencija za javne nabavke;

b)         Ured za razmatranje žalbi;

 • Praćenje postupaka javnih nabavki i realizacije ugovora;
 • Prevencija korupcije i etika u oblasti javnih nabavki;
 • Zabilješke za reviziju (internu i eksternu);
 • Uočene nepravilnosti u postupcima javnih nabavki od strane Ureda za reviziju Institucija Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine (osnovna obilježja izvršenih revizija u domenu javnih nabavki u 2017. i predrevizije 2018. god., primjeri kršenja zakona, stavovi i preporuke ureda za buduće postupke javnih nabavki);
 • Uticaj negativnog revizorskog izvještaja u dijelu javnih nabavki, i odgovrnosti rukovodioca/komisija (postupanje istražnih organa i tužilaštava po istim);
 • Akcenat revizije u pustupku revidiranja predmeta iz javnih nabavki (najčešće greške ugovornih organa, praćenje realizacije ugovora);

MODUL -5 – PREDAVAČ: Almin Vehabović dipl.ing.inf.teh;

 • Elektronske javne nabavke;
 • Provođenje e-aukcije u sistemu javnih nabavki demonstracija:

 • Zakazivanje i provođenje e-Aukcije;
 • Kriterija “najniža cijena” i “ekonomski najpovoljnija ponuda kod e-Aukcije;
 • Izmjena i otkazivanje e-Aukcije;
 • E-Aukcije u postupku ako imamo više lotova;
 • Kako se obavještavaju ponuđači o terminu e-Aukcije;
 • Da li ugovrni organ može odustati od e-Aukcije,
 • Zapisnici o e-Aukciji;
 • Neprirodno niske cijene i e-Aukcija;
 • Završetak e-Aukcije;
 • E-Aukcija sa strane ponuđača;
 • Kriterij za dodjelu ugovora-izbor i metodologija dodjele bodova po podkritrijima;
 • Najčešće greške kod provođenja e-Aukcije;
 • Vježbe sprovođenja postupaka javnih nabavki;

ZAŠTO JE BITNO DA PRISUSTVUJETE – DVODNEVNOM SAVJETOVANJU?!

ZATO što ćete na savjetovanju steći osnovna i ključna znanja, vještina i sposobnosti službenika za javne nabavke u postupcima javnih nabavki, neophodne prilikom provjere znanja od strane Agencije za javne nabavke;

ZATO što će predavači koji rade na praćenju i primjeni normi Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine konkretno predstavnici Ureda za reviziju također, ukazati na uočene nepravilnosti u 2017. i predrevizije u 2018. godini te dati stavove i preporuke za buduće postupke javnih nabavki u cilju izbjegavanja kršenja normi Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i podzakonskih provedbenih propisa;

ZATO što ćete od ključnih osoba i referentnih predavača dobiti jasne upute oko korištenja E-aukcije uz prezentaciju svih koraka odnosno pravila kojih se trebaju pridržavati ugovorni organi i ponuđači u načinu korištenja E-aukcije, zakazivanje, izmjena i otkazivanje E-aukcije, te da u svom radu u toku 2018. godine i dalje, identificirate i spriječite  potencijalne greške;

ZATO što će predavači koji rade na praćenju i primjeni normi Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine izlagati svoje primjere dobre i loše iz prakse, situacije u kojima su se nalazili, rješenja itd.,

ZATO što će predavači kao lica iz prakse dati primjere postupaka javnih nabavki i rješenja URŽ, a koja su u sudskim postupcima presudama Suda BiH poništena uz jasno isticanje dobrih i loših primjera iz prakse uz davanje prijedloga.

VRLO BITNO: Pozivamo Vas da se prijavite na ovo savjetovanje, uz mogućnost da nam do početka savjetovanja pismeno dostavite sva vaša pitanja i probleme, koja ćemo pokušati uvrstiti u koncepciju predavanja u okviru postupka kojeg ćemo prezentovati na istom. Pitanja slati na info@apke.ba

POČETAK SAVJETOVANJA: 28.06.2017. godine, registracija od 11:00 do 12:00 početak u 12:00 h

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

235,00 KM po jednom učesniku;

210,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

190,00 KM po osobi za predplatnike na časopis “BH PROJEKTI I PROPISI”

KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

(Radni materijal, Welkom paket, modele svih akata neophodnih u postupcima nabavki za ugovorne organekafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak drugog danaobezbijeđen parking uz stalan nadzorcertifikat o učešću na savjetovanju).

SPECIJALNA PONUDA SAMO ZA UČESNIKE SAVJETOVANJA:

Pravilnik o uslovima i načinu korišenja e-aukcije i provođenje e-aukcije na Portalu javnih nabavki sa CD-om I zvučnim objašnjanjam svih koraka postupka e-akucije po cijeni 30 KM, dok je redovna prodaja po cijeni 60 KM.