Edukacija za polaganje ispita za zvanje poreskog savjetnika

Edukacija za polaganje ispita za zvanje poreskog savjetnika

U skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima za sticanje zvanja poreski savjetnik (Službeni glasnik Republike Srpske broj 15/18 – u daljem tekstu Pravilnik) REC d.o.o. organizuje edukaciju za polaganje ispita.

Edukacija je namijenjena kandidatima koji polažu ispit za zvanje poreskog savjetnika u skladu sa članom 4. Pravilnika, kao i drugim osobama koje žele da unaprijede svoja profesionalna znanja iz oblasti poreskog sistema, odnosno primjene poreskih propisa.

CILJ EDUKACIJE: Polaznicima osigurati profesionalnu i stručnu pomoć u pripremi ispita kroz predavanja iz oblasti definisanih Programom za polaganje ispita za sticanje zvanja poreski savjetnik, kao i sticanje novih i proširivanje postojećeg znanja za kvalitetnu, ispravnu i pouzdanu primjenu poreskih propisa.

EDUKACIJA JE NAMIJENJENA: finansijskim direktorima, knjigovođama, računovođama, pravnicima, poreskim stručnjacima i svima onima koji u svom radu imaju dodir sa porezima i poreskim sistemom, kao i onima koji žele da se specijalizuju za zanimanje poreskog savjetnika.

Sadržaj edukacije se sastoji od oblasti iz kojih se polaže ispit za zvanje poreskog savjetnika iz člana 6. Pravilnika, raspoređenih u 5 modula.

PROGRAM EDUKACIJE:

I MODUL – Upravni postupak, poreski postupak i upravni spor

Opći upravni postupak i način funkcionisanja uprave
Upravni spor
Poreski postupak kod Poreske uprave Republike Srpske
Poreski postupak sa Upravom za indirektno oporezivanje BiH

II MODUL – Osnove poreskog sistema i poreske politike Republike Srpske i BiH

Poreski sistem Republike Srpske i BiH
Porez na dodatu vrednost, carine i akcize
Porez na dobit i porez na dohodak
Porez na nepokretnosti i drugu imovinu
Doprinosi
Oporezivanje igara na sreću
Ostala neporeska davanja

III MODUL – Osnove računovodstva i revizije

Propisi u oblasti računovodstva i revizije Republike Srpske i BiH
Okvir za finansijsko izvještavanje
Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja
Međunarodni računovodstveni standardi

IV MODUL -Propisi koji se odnose na status i obavaljanje djelatnosti poslovnih subjekata u Republici Srpskoj

Privredno pravo
Propisi kojima se uređuje oblast samostalnih djelatnosti
Registracija poslovnih subjekata
Stečaj i likvidacija
Obligacioni odnosi
Propisi iz oblasti radnih odnosa

V MODUL – Javne finansije i finansijsko pravo

Propisi u oblasti obaveznog socijalnog osiguranja
Propisi u oblasti finansijskog poslovanja i unutrašnjeg platnog prometa
Propisi u oblasti budžetskog sistema

DATUM ODRŽAVANJA (PO MODULIMA):

Modul Datum
Uvodno predavanje
Modul I

Modul III

24. 05. 2018.
Modul II

25. 05. 2018.
Modul IV i Modul V 26. 05. 2018.

MJESTO ODRŽAVANJA:

Banja Luka, Hotel Bosna

PREDAVAČI:

Slobodanka Popović, Ministarstvo finansija Republike Srpske, Modul II i Modul V

Sara Savanović, Komisija za HoV, Modul IV i Modul V

Miroslav Brkić, Ministarstvo finansija Republike Srpske, Modul III i Modul II

Saša Rajković, Ministarstvo finansija Republike Srpske, Modul I

Jozo Piljić, Modul II

Dejan Rakić, advokat, Modul I

CIJENA EDUKACIJE:

Po modulu – 150,00 KM sa PDV-om
Cijena za sve module – 675,00 KM sa PDV-om
Popust od 10% odobravamo za kandidate koji pohađaju cijelu edukaciju.

Više informacija OVDJE.

O autoru

Srodni članci