Edukacija: Novine u postupcima javnih nabavki

Edukacija: Novine u postupcima javnih nabavki

U procesu usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU usaglašene su izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama BiH, koje će proširiti postojeće postupke pregovaranja ugovornih organa i ponuđača. Istovremeno, povećat će se i odgovornost ugovornih organa u okviru procesa sprovođenja javnih nabavki.

Vijeće ministara BiH je na prijedlog Agencije za javne nabavke BiH usvojilo Pravilnik o obuci službenika za javne nabavke, kojim se, između ostalog, uređuju kriteriji i način provjere znanja profesionalca, koji će obezbijediti zakonito postupanje pri provođenju postupaka javnih nabavki.

Pored prezentacije novina u postupcima nabavki, cilj Reviconovog seminara je da se kandidati upoznaju sa uslovima i procedurom kandidovanja, kao i pratećim temama koje će biti sastavni dio Programa obuke službenika za javne nabavke. Istovremeno, polaznici seminara će se pripremati i za provjere znanja koje će organizirati Agencija.

Tematske cjeline

Novine u postupcima javnih nabavki
Pravilnik o obuci službenika za javne nabavke
Izmjene u specifičnim mehanizmama javnih nabavki (nabavke sektorskih organa, okvirni sporazumi, nabavka usluga prema Anexu II dio B)
Konkurs za izradu idejnog rješenja
Elektronske javne nabavke
Prevencija korupcije u javnim nabavkama
Zabilješke za internu i eksternu reviziju
Preliminarne tržišne konsultacije
Elektronski katalozi
Primjena dinamičkog sistema kupovine
Proširivanje kriterija za ocjenu ponuda

Voditelj seminara:
Sanja Ćubela – pomoćnik direktora AJN BiH
Željko Rička – Revicon d.o.o.

Trajanje seminara: od 09:30 do 16:00

Naknada: 200 KM po učesniku (sa uključenim PDV-om)

Vrijeme i mjesto održavanja seminara: Sarajevo 09. 01. 2018. Hotel Sarajevo

Naknada uključuje:

  • učešće na seminaru
  • edukacijski materijal
  • certifikat
  • osvježenje u pauzama

Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.
Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo
tel: (033) 720-584
fax: (033) 720-581
e-mail: revicon@revicon.info
www.revicon.info

 

 

 

L.Đ

O autoru

Srodni članci